تاریخ نظریه : 1395/02/01
شماره نظریه: 141/95/7

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 

1- استفاده از حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی توسط زوجه، منوط به تقدیم دادخواست مهریه نیست. 2- در فرض سؤال، تهیه مسکن که دادگاه تجدیدنظر زوج را محکوم به اجرای آن نموده، فی الواقع عملی است که در صورت استنکاف از انجام آن مقررات ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی بر آن مترتب می گردد و با این وصف محکوم له (زوجه) می تواند تحت نظر دادورز آن عمل (تهیه مسکن) را انجام داده و هزینه مربوطه را به وسیله قسمت اجرا از محکومُ علیه مطالبه نماید و نیازی به تقدیم دادخواست مجدد نیست. 3- حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی با توجه به منطوق ماده قانونی مزبور، ناظر بر زوجه غیرمدخوله است نه صرفاً باکره.

مطلب مرتبط :  حکم تقسیط مهریه در زمان استفاده زوجه از حق حبس