عنوان: استناد به اعتبار امر قضاوت شده در مطالبه ما به تفاوت مهریه

پیام: دعوای مطالبه مابه التفاوت مهریه (از زمان صدور حکم تا زمان اجرای آن) به نرخ روز، از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست و قابلیت طرح مجدد را دارد.


مستندات: تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی ـ بند 6 ماده 84 قانون آیین دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970220200545
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/04/19
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ن.ش. فرزند م. به طرفیت آقای م.ص. فرزند م. به خواسته مطالبه مابه التفاوت مهریه به نرخ روز بدین شرح که به موجب دادنامه شماره 1855 ـ 16/9/89 خوانده محکوم به پرداخت 810/899/191 ریال تحت عنوان مهریه به نرخ شاخص سال تأدیه محکوم گردیده و متعاقبا” پرونده اجرایی به شماره کلاسه 252/90082 تشکیل گردیده است، دادگاه نظر به این که تبصره الحاقی ماده 1082 قانون مدنی یک قاعده استثناء می باشد و فقط یکبار می توان چنین دعوی را استماع نمود لذا مستندا” به بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 89 آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
مشاور قضایی ـ دادرس شعبه 252 دادگاه عمومی خانواده تهران
قاضی ـ قنبرنیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ن.ش. از دادنامه شماره 9101673 مورخه 20/12/1391 شعبه محترم 252 دادگاه خانواده که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه مشارالیها به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.ص. به خواسته مطالبه مابه التفاوت مهریه موضوع دادنامه شماره 1855 مورخه 16/9/1389 در پرونده کلاسه 9101265 قرار رد دعوی تصدیر گردیده وارد است چرا که استدلال دادگاه محترم بدوی در مورد تبصره الحاقی ماده 1082 قانون مدنی یک قاعده استثنایی تلقی نموده و طرح مجدد دعوی به استناد بند 6 ماده 84 قانون آیین دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 به لحاظ اعتبار امر محکوم به قرار رد دعوی صادر نموده، نظر به این که در موضوع اعتبار امر محکوم به دارای سه رکن بوده که وحدت موضوع، طرفین و سبب، ملاک تشخیص می باشد در مانحن فیه خواسته تجدیدنظرخواه موضوع مطالبه مازاد و مابه التفاوت است که نمی توان آن را از اسباب اعتبار امر محکوم به تلقی نموده و سوی دیگر تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی صرف نظر از این که یک قاعده استثنایی بوده نظر قانون گذار بر این مبنا بوده پرداخت مهریه با ملاک و مدنظر قرار دادن ارزش اقتصادی وجه نقد محاسبه نرخ تورم به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود لذا با وارد دانستن اعتراض معترض مستنداً به قسمت اخیر ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه محترم بدوی اعاده می نماید. رأی صادره مطابق با ماده 365 از همان قانون قطعی است.
مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ارژنگی ـ موتمن