عنوان: اصاله الظهور در پرداخت نفقه

پیام: زمانی که زوجین در یک منزل زندگی مشترک دارند بر اساس قاعده اصاله الظهور زوج نفقه زوجه را پرداخت کرده است.

شماره دادنامه قطعی :
9309970222400082
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/01/27
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ر.غ. فرزند ر. به طرفیت آقای ن.ب. فرزند الف. به خواسته نفقه معوقه از تاریخ 1/9/87 لغایت صدور حکم اختصاراً بدین توضیح که خواهان اظهار می دارد: اینجانب همسر شرعی و قانونی خوانده می باشم از زمان ازدواج تاکنون از پرداخت نفقه امتناع کرده و شهود خودم را نیز تعرفه کردم خوانده نیز حضور دارند اظهار می دارد: در مدت ازدواج کلیه هزینه های زندگی اعم از مسکن و غذا و رفت آمد و هزینه های دیگر در حد توان خود که کارمند صداوسیما هستم پرداخت کردم با توجه به دادخواست تقدیمی و ملاحظه فتوکپی مصدق شناسنامه و سند نکاحیه مندرج در پرونده و استماع شهادت شهود تعرفه شده و اقاریر اصحاب دعوی با احراز رابطه زوجیت و با عنایت به اظهارات خواهان و اینکه حاضر به تمکین از شوهرش بوده و می باشد و خوانده نیز با ابلاغ اخطاریه در دادگاه حاضرشده و نسبت به دعوی خواهان و مستندات آن ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی نیز به پرداخت نفقه همسرش به دادگاه ارائه نداده است به عبارتی خواسته خواهان را مصون از تعرض گذارده است و به تقاضای خواهان دادگاه رأساً میزان نفقه را تعیین می نماید لذا دعوی مطروحه وارد و ثابت تلقی لذا مستنداً به مواد 1102 و 1106 و 1107 و 1111 و 1206 قانون مدنی و ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 و با توجه به متعارف بودن میزان خواسته و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده لاضرر و از باب تسبیب حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 1/9/87 لغایت پایان سال 1389 ماهانه به پرداخت 000/150 تومان 2- از ابتدای سال 1390 لغایت پایان سال 91 ماهانه به مبلغ 000/250 تومان و 3- از ابتدای سال 1392 لغایت زمان استحقاق صدور رأی ماهانه به مبلغ 000/300 تومان در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 237 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ نورالهی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.ن. به طرفیت خانم ر.غ. نسبت به دادنامه شماره 02344 مورخ 25/10/1392 شعبه 237 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 01834 مبنی بر صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 1/9/1387 لغایت 25/10/1392 وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رأی صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا اولاً زوجین تا تاریخ 15/11/1390 در یک منزل مشترک باهم زندگی می کردند و بر اساس اصل و قاعده اولیه (اصاله الظهور) دلالت می کند زوج خرجی و نفقه زوجه را در مدت مذکور پرداخت کرده است و با توجه به اصل مذکور زوجه دلیل موجهی که ثابت کند در مدت مذکور زوج نفقه را پرداخت ننموده است ابراز ننموده مضافاً بر اینکه زوج صراحتاً در مراحل مختلف دادرسی ادعای زوجه را مورد انکار قرار داده است ثانیاً زوجه به موجب رأی قطعی شماره 0634 مورخه 29/3/1392 بر حسب دادخواست زوج محکوم به تمکین در حق زوج گردیده و ناشزه معرفی شده است بنابراین با توجه به مراتب مذکور زوجه مستحق نفقه نبوده و رأی دادگاه بدوی بدون توجه به مراتب فوق اصدار شده است این رأی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی رأی صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد ماده 1108 و 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان نفقه صادر می گردد این رأی قطعی است.
رییس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی