عنوان: اصل حاکم در دعوای الزام به تمکین

پیام: در روابط فی مابین زوجین اصل بر تمکین زوجه نسبت به زوج است مگر آنکه خلاف اصل ثابت شود.

شماره دادنامه قطعی :
9209970220201772
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/10/30
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای د.ح. به طرفیت خانم الف.س. به خواسته الزام به تمکین با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب سند ازدواج شماره 8414 مورخ 13/12/88 تنظیمی دفتر ازدواج شماره . . . تهران رابطه زوجیت بین طرفین محرز می باشد و با توجه به اینکه به محض وقوع عقد نکاح به طور صحت روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر بر قرار می گردد و زن مکلف به تمکین از شوهر بوده و وی نیز باید مسکنی که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد تهیه نماید و با توجه به اینکه خواهان اعلام نموده منزلی که با خوانده در آنجا زندگی می کرده حکم تخلیه آن صادرشده است و منزلی تا حد صحبت گرفته تا قرارداد رسمی نوشته شود لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص داده با استناد به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 201 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ کرمی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای د.ح. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره 9209972165501073 مورخ 29/7/92 صادره از شعبه 201 دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9209982165500911 متضمن حکم به بطلان دعوی تمکین با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد دانسته زیرا اولاً در روابط فی مابین زوجین اصل بر تمکین زوجه نسبت به زوج می باشد مگر آنکه خلاف اصل ثابت شود که در مانحن فیه تجدیدنظر خوانده (زوجه) دلیل محکمه پسند ارائه ننموده است ثانیاً تجدیدنظر خوانده (زوجه) ادعا نموده است که توسط تجدیدنظرخواه مورد ضرب وجرح قرارگرفته و برای صحت اظهارات خود گواهی پزشکی قانونی تقدیم داشته است درصورتی که گواهی پزشکی طریقیت دارد نه موضوعیت ثالثاً تجدیدنظر خوانده (زوجه) مدعی است که تجدیدنظرخواه (زوج) موجبات تمکین را فراهم ننموده است درصورتی که اجاره نامه شماره 109640 ابرازی از سوی تجدیدنظرخواه دلالت دارد بر آنکه در مورخ 27/8/92 اجاره به مدت شش ماه تمدید گردیده است بناءعلی هذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و به استناد مواد 1102 و 1103 و 1104 و 1105 و 1114 قانون مدنی حکم به الزام خوانده اصلی پرونده (زوجه) به تمکین نسبت به زوج صادر و اعلام می نماید رأی صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است.
رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه
سیفی ـ ارژنگی ـ موسوی

مطلب مرتبط :  تقاضای الزام به تمکین پس از گواهی عدم امکان سازش