عنوان: اصل حاکم در دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت

پیام: در روابط زوجین، اصل بر تبرعی بودن کارهای انجام گرفته است و زوجه برای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیّت، باید عدم تبرع را اثبات نماید.

شماره دادنامه قطعی :
9309970222400540
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/04/07
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ف.ر. با وکالت ع.م. و غ.ر. به طرفیت ش.ف. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ 29/09/1374 لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس بدین توضیح که وکیل خواهان اظهار می دارد که 18 سال باهم زندگی کرده و در طول این سال ها ظرف شسته ام و منزل را نظافت کرده ام و حتی ماشین را برای تعمیرات خود می بردم و بچه ندارم و به قصد تبرع نبوده است و قصد مزد بوده است خوانده در دفاع از خودش اظهار می دارد من قبول ندارم ایشان پزشک می باشند و در منزل کمتر بوده اند حتی کاری که در منزل می کردند پول به ایشان پرداخت می کردم دادگاه با توجه به مراتب فوق خواسته خواهان را ثابت ندانسته حکم به ردّ دعوی وی صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 285 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ گنجی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ر. با وکالت غ.ر. و ع.م. به طرفیت آقای ش. ف. نسبت به دادنامه شماره 08 مورخه 17/1/93 شعبه محترم 285 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 01804 مبنی بر صدور حکم به ردّ دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک وارد نمی باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رأی صادره دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است زیرا اولاً اصل اولیه در روابط زوجین در زندگی مشترک صرفاً و الزاماً وظایف زوجیت نسبت به یکدیگر است و سایر روابط ازجمله روابط موجر و مستأجر بودن آنان فرع بر مسئله مذکور است و اگر چنین رابطه أی هم وجود داشته باشد باید توسط ادله متقن از طریق زوجه که مدعی مطالبه حق مالی اجرت المثل است می بایست به اثبات برسد ثانیاً زوجه دلیل موجهی که اصل تبرعی بودن رابطه فی مابین را به عدم تبرع نسبت به کارهای انجام شده تبدیل کند ابراز ننموده است ثالثاً زوج صراحتاً اظهار نموده من در مورد بعضی کارهای انجام شده دستوری ندادم و النهایه این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور به استناد ماده 358 قانون آ.د.م. رأی صادره دادگاه بدوی را با توجه به استدلال مذکور نتیجتاً تائید می نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی