عنوان: اصل حاکم در مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت

پیام: در خصوص کارهایی که زوجه در منزل مشترک انجام داده است اصل بر عدم تبرع است.


مستندات: ماده 336 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970221100567
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/04/10
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ش.الف. با وکالت خانم س.ر. به طرفیت آقای ر.ش. با وکالت آقای ر.ر. به خواسته اجرت المثل ایام زندگی مشترک طرفین با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی، خواهان در طول زندگی مشترک کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده در منزل مشترک انجام داده و با عنایت به این که اصل نیز بر عدم تبرع می باشد خوانده نیز دلیلی کافی بر بی اعتباری خواسته خواهان ارائه نکرده و موضوع حسب ضرورت به کارشناسی ارائه گردیده و نظریه کارشناسی نیز مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است النهایه نظر به مراتب مذکوره دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده، مستنداً به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی و مادتین 519 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت آقای ر.ش. به پرداخت مبلغ /000/700/10 تومان بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ /000/025/1ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان خانم ش.الف. و پرداخت الباقی هزینه دادرسی به مبلغ 117000 ریال به صندوق دولت صادر و اعلام می دارد. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 267 دادگاه خانواده دو تهران ـ غفاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. به طرفیت خانم ش.الف. نسبت به دادنامه های شماره 423 ـ 27/3/91 و 1121 ـ 27/7/90 اصداری از شعبه 267 دادگاه عمومی خانواده تهران بدین نحو که تجدیدنظرخواه به موجب دادنامه شماره 1121 ـ 27/7/90 به پرداخت اجرت المثل همسرش محکوم گردیده است و از جهت پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی دادخواست اعسار تقدیم نموده که دادخواست اخیر به موجب دادنامه شماره… صادره از همان دادگاه قرار رد دعوی صادر شده است که به موجب دادنامه شماره… صادره از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر تأیید شده و به علت عدم پرداخت هزینه دادرسی دادخواست تجدیدنظرخواهی وی نسبت به دادنامه 1121 ـ 17/5/90 طی دادنامه شماره 423 ـ 27/3/91 رد شده علی هذا نظر به این که پس از رد دادخواست اعسار وی، نامبرده نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدامی ننموده که نهایتاً تجدیدنظرخواهی وی مردود اعلام گردیده است، اعتراض وارد نیست و حکم و قرار صادره با رعایت مقررات ساری و جاری تصدیر و دلیل موجهی در جهت نقض آن ارائه نشده لذا دادگاه مستنداً به ماده 353 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علیمحمدی