عنوان: اصل دائم بودن عقد نکاح

پیام: اطلاق عقد نکاح دلالت بر دوام عقد دارد. پس از اثبات زوجیت، طرفی که مدعی موقت بودن عقد است باید ادعای خود را اثبات نماید و مدعی دوام عقد نیاز به آوردن دلیل ندارد.


مستندات: مواد 1062 و 1063 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970224500081
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/01/27
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ص.ن. فرزند م. به طرفیت آقا ح.ص. فرزند ع. به خواسته اثبات زوجیت دائم، نظر به توضیحات خواهان در دادخواست تقدیمی مبنی بر ازدواج با خوانده در تاریخ 19/11/79 و زندگی با نامبرده تا اواخر سال 85 در مجتمع مسکونی ی. در … و استناد به سند ازدواج و فتاوای فقهای عظام را نموده است خواهان در جلسه رسیدگی مورخ 31/5/89 خواسته خود را به شرح مذکور تأیید نموده است آقای ب.الف. به وکالت از خوانده وارد دعوی و در جلسه مزبور با استناد به لایحه تقدیمی خویش و ضمایم آن ادعای خواهان را بلا دلیل عنوان و از باب تأکید در رد ادعای خواهان بر اقرار مشارالیها در محضر دایر بر نود و نه ساله بودن عقد جاری فی مابین اصحاب دعوی اشاره کرده است و آقای ع.م. را عاقد و سر دفتر معرفی نموده ضمناً وکیل خوانده در ذیل صورت جلسه مورخه 21/9/89 اعلام داشته عاقد مکتوبات و توضیحات ذیل ظهر عقدنامه مورخه 9/11/80 که در تاریخ 24/11/80 درج شده را عقد ندانسته و آن را صوری اعلام کرده که عیناً هم در پرونده موجود می باشد و هم اظهارات عاقد در محضر دادگاه تجدیدنظر در پرونده موجود است دادگاه در جهت احراز واقع نسبت به توضیحات وکیل خوانده عاقد را تحت عنوان مطلع دعوت نمود که وکیل خوانده در جلسه مقرر در تاریخ 16/12/89 با اعلام عدم حضور عاقد در دادگاه و بنا به نقل از موکل خویش اظهار داشت تمایل عاقد جهت حضور در دادگاه در صورت دعوت مستقیم از عاقد می باشد که دادگاه بنا به درخواست وکیل خوانده آقای ع.م. را از آدرس اعلامی دعوت نمود که در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و در نهایت دادگاه سند مورخه 9/11/80 که مورد استناد خواهان و قرائت های متفاوت طرفین از آن را جهت ملاحظه و استحضار و اظهار نظر به محضر مبارک حضرت آیت اله ناصر مکارم شیرازی ارسال گردیده گه معظم له مقرر فرمودند که قرائن روشن و اطلاق عقد دلیل دوام عقد مزبور می باشد {فتوا نقل به مضمون بوده و اصل آن در پرونده مضبوط است} لذا، نظر دادگاه نیز بر این امر مقرر است، علی هذا دادگاه با استناد به مواد 1062و 1063 قانون مدنی حکم به اثبات زوجیت دائم فی مابین اصحاب دعوی صادر می نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ  قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر می باشد.
دادرس شعبه 243 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خدایاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ص. با وکالت آقای ب.الف. به طرفیت خانم ص.ن. نسبت به دادنامه شماره 302146-30/9/1390 مربوط به پرونده 890656 شعبه 243 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم بر اثبات زوجین دائم فی مابین خواهان بدوی و خوانده بدوی و با خواسته مشارالیها و به شرح استدلال به عمل آمده از سوی دادگاه بدوی صادر شده است، موجه تشخیص داده نمی شود. زیرا از سوی معترض دلیلی که نقض یا بی اعتباری دادنامه بدوی را ایجاب نماید ابراز نشده است. از محتویات پرونده، مستندات ارایه شده و اظهارات طرفین نیز چنین امری احراز نمی گردد، همچنین رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث شکلی یا ماهوی بر آن وارد نیست، بنابراین رأی بدوی که مطابق با موازین قانونی تشخیص داده می شود، ضمن رد درخواست تجدیدنظر و با استناد به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 شمسی تأیید می شود. این رأی حضوری است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه قابل فرجام خواهی در مرجع محترم دیوان عالی کشور با رعایت مواد 368 و 397 قانون آیین دادرسی یاد شده می باشد.
رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانی ـ نحوی