عنوان: اطلاق تکلیف تمکین

پیام: تکلیف تمکین، مطلق بوده و تقیید آن به امر دیگری از سوی زوج، مانند بذل مهریه، غیر قابل توجیه و موجب رد دعوای تمکین است.

شماره دادنامه قطعی :
9309970221101447
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/08/27
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.م. فرزندح. به‬طرفیت خانم الف.ف. به خواسته صدور حکم برالزام خوانده به تمکین، با توجه به رابطه زوجیت بین خواهان و خوانده (که حسب مندرجات سند نکاحیه شماره 6 شهرری دفتررسمی ثبت ازدواج شماره … احراز گردید) خواهان خواستار تمکین توسط خوانده است و اظهارداشته که حدود 5 ماه است که خوانده منزل مشترک را ترک کرده و تمکین نمی کند و خوانده نیز دفاعیاتی ارائه داده که مؤثر در مقام نبوده است و چون پس از وقوع عقد نکاح زوجه مکلف به انجام تکالیف زناشوئی بوده است و دلیل و مدرک محکمه‬پسند نیز برای امتناع از تکالیف شرعی و قانونی‬اش اقامه ننموده، لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته ومستنداً به مواد 1102 و 1103 و 1114 قانون مدنی حکم بر الزام خوانده به تمکین از خواهان را صادر و اعلام می نماید. این رأی حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 258 دادگاه عمومی خانواده تهران – حسن‬زاده

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم الف.ف. از دادنامه شماره 0709 مورخه 22/4/93 شعبه محترم 258 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه شوهر وی آقای ح.م. به‬طرفیت مشارالیها به خواسته تمکین رأی بر خواسته در پرونده کلاسه 500/93 تصدیر گردیده وارد است زیرا مشارالیه حضور ایشان در منزل و تمکین را منوط بر بذل مهریه از سوی وی نموده در حالیکه تکلیف تمکین مطلق بوده و تقیید آن به امر دیگری غیر قابل توجیه است و دعوی مطروحه با شرط اعلامی از ناحیه نامبرده قابل پذیرش نیست بنابه‬مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به رد دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته تمکین در پرونده کلاسه یاد شده صادر و اعلام می دارد. تجدیدنظرخواه چنانچه اصرار بر تمکین همسرش دارد می تواند دادخواست دیگری تقدیم دادگاه نماید و از دادگاه تقاضا نماید و دادگاه را متقاعد نماید من‬بعد مرتکب سوء‬رفتار نسبت به همسرش نخواهد شد.
مستشاران شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی – مدنی