عنوان: اعتبار امر قضاوت شده در دعوی اعسار

پیام: اعسار امری حادث است و اعتبار امر مختومه ندارد لیکن تا قبل از قطعیت حکم اعسار قبلی نباید مجدداً اعسار مطرح کرد وگرنه رد دعوی صادر می گردد.


مستندات: ماده 1 و 20 و 23 قانون اعسار – مواد 277 و 1083 قانون مدنی – ماده 3 قانون اجرای محکومیت‌های مالی

شماره دادنامه قطعی :
9309972130500890
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/05/26
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای الف.الف. فرزند م. به طرفیت خانم ج.ب. فرزند ع. با وکالت خانم ع. به خواسته تعدیل (کاهش) اقساط محکومٌ به موضوع دادنامه شماره 9102288 مورخ 9/12/91 پرونده کلاسه 911110 شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان موضوع گزارش اصلاحی در پرونده 829 این شعبه با عنایت به جمیع محتویات نظر به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به استشهادیه و استماع شهادت شهود استناد نموده و برابر مفاد استشهادیه محل خواهان قادر به پرداخت اقساط یادشده نمی باشد و از طرفی خواهان به جهت از پرداخت نقدی مهریه از تاریخ 18/6/92 در زندان به سر می برد و ادامه بازداشت نیز تأثیری در پرداخت نقدی مهریه نداشته وکیل خوانده نیز ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و اموال از خواهان معرفی نکرده لذا دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مذکور مقرون به واقع تشخیص داده و به استناد به ماده 1 و 20 و 23 قانون اعسار و مواد 277 و 1083 قانون مدنی و ماده 3 قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 77 و ماده 19 آیین نامه اجرایی آن ضمن احراز اعسار خواهان از پرداخت اقساط به شرح فوق اقساط آن را به پرداخت پنج عدد سکه به عنوان پیش قسط برای آزادی از زندان و الباقی هر چهار ماه یک سکه تا تسویه کامل محکومٌ به در حق خوانده صادر و اعلام می نماید بدیهی است چنانچه خوانده بعداً اموالی از خواهان به دست آورد می تواند نسبت به وصول محکومٌ به از محل آن ها اقدام نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 243 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شریفی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. و خانم ج.ب. با وکالت خانم ف.ع. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره 449 مورخه 2/4/93 صادره از شعبه 243 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن ضمن پذیرش اعسار تجدیدنظرخواه از پرداخت دفعی مهریه موضوع دادنامه 2288 مقرر گردید تعداد پنج عدد سکه را نقداً و الباقی هر چهار ماه یک عدد سکه در حق تجدیدنظرخواه دوم پرداخت نماید با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اول همین موضوع اعسار را مطرح کرده و از سوی دادگاه محترم بدوی دادنامه شماره 1603 مورخه 30/10/92 صادر شد و تجدیدنظرخواه از آن دادنامه تجدیدنظرخواهی نموده است و پرونده به شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده بود و در حال رسیدگی بوده که مجدداً تجدیدنظرخواه موضوع اعسار را مطرح کرده است به نحوی که هنوز تکلیف دادنامه شماره 1603 مورخه 30/10/92 در شعبه 48 مشخص نشد و قطعیت پیدا نکرده مجدداً دعوی اعسار را مطرح کرده و حال آنکه شعبه محترم 47 دادگاه تجدیدنظر به تاریخ 15/4/93 در رابطه با دادنامه 1603 اظهارنظر کرده و ضمن نقض دادنامه بدوی مقرر داشته که مدعی اعسار 15 سکه را نقداً و الباقی هر و ماه یک عدد سکه در حق زوجه پرداخت نماید گرچه تجدیدنظرخواه در دادنامه 2288 مورخه 9/12/91 با همسرش توافق کرده بود که زوجه با بذل بخش اعظم از مهریه تعداد 30 عدد سکه را ظرف مدت شش ماه پرداخت نماید که تا این تاریخ هیچ حسن نیتی از خود نشان نداده است درعین حال به نظر این دادگاه چون دادنامه 1603 قطعی نشده بود و با تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. در شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر مطرح رسیدگی بوده و مدعی اعسار آن را کتمان کرده است طرح مجدد دعوی اعسار موجه نبوده است به نوعی امر مختوم تلقی می شود و لذا با عنایت به مفاد دادنامه صادره از شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و قرار رد دعوی اعسار مدعی اعسار صادر و اعلام می نماید رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
آل حبیب ـ علیخانی