عنوان: اعتبار امر مختومه در دعوای تجویز ازدواج مجدد

پیام: رأی صادره درخصوص دعوای تجویز ازدواج مجدد از اعتبار امر مختوم برخوردار است مگر اینکه دلیل جدیدی لزوم تجویز ازدواج مجدد را توجیه کند.

شماره دادنامه قطعی :
9209972130501100
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/06/06
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای م. ر. فرزند ق. به طرفیت خانم الف. ف. با وکالت خانم ب.الف.ل. به خواسته اجازه صدور حکم به اجازه ازدواج مجدد با توجه به اینکه به موضوع مطروحه به شرح دادنامه شماره 9102268 ـ 20/12/1391 در شعبه محترم 241 دادگاه خانواده تهران رسیدگی و به شرح دادنامه 200184 ـ 15/2/1392 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران اظهارنظر قطعی شده است و دلیل جدیدی نیز بر ادعای خواهان موجود نمی باشد علی هذا موضوع اعتبار امر مختومه قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 251 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی عالمی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به طرفیت خانم الف. ف. نسبت به دادنامه شماره 578 مورخه 25/3/92 صادره از شعبه 251 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در رابطه با دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تجویز ازدواج مجدد به اعتبار امر مختوم قرار عدم استماع دعوی صادرشده است گرچه مورد از موارد صدور قرار عدم استماع نیست لکن با توجه به اینکه موضوع خواسته در دادنامه شماره 184 شعبه دوم دادگاه محترم تجدیدنظر رسیدگی و اظهارنظر شده و در آن دادنامه علّت رد دعوی تجویز ازدواج مجدد اعلام شده و لذا با اصلاح قرار عدم استماع به قرار رد دعوی با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه نتیجتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
آل حبیب ـ علیخانی