عنوان: اعتبار امر مختومه در مورد حضانت

پیام: اعتبار امر مختومه در مورد حضانت اطفال مصداق ندارد چرا که هرلحظه ممکن است یکی از طرفین شرایط حضانت را از دست بدهد و طرف مقابل حضانت را درخواست کند.

شماره دادنامه قطعی :
9209970221101718
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/10/14
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ف.ر. به طرفیت آقای ح.ن. به خواسته حضانت فرزند دختر بنام س. با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه در خصوص موضوع مطروحه به شرح دادنامه شماره 1402 مورخ 22/8/91 شعبه 241 دادگاه خانواده تهران اظهارنظر و مستنداً به نظریه پزشکی قانونی دعوی خواهان را مردود اعلام داشته علی هذا موضوع را امر مختومه تلقی و به استناد ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران نمی باشد.
رئیس شعبه 251 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی عالمی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ر. به طرفیت آقای ح.ن. نسبت به دادنامه شماره 1780 مورخ 19/8/92 اصداری از شعبه 251 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته حضانت طفل به علت امر مختومه قرار عدم استماع دعوی صادرشده است نظر به اینکه امر مختومه مشمول حضانت اطفال نمی شود و هرلحظه ممکن است حضانت به نفع دیگری تغییر نماید لذا در این مورد اعتراض وارد است لکن نظر به اینکه حسب نظریه پزشکی قانونی خواهان دچار ضعف قوای هوشی بوده و در حال حاضر نیز دلیلی بر بهبودی وی ارائه نشده دادگاه به جهت حفظ مصلحت فرزند و عدم ارائه دلیل بر فلج بودن مادر جهت حضانت فرزند مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه از جهت امر مختومه رأی بر ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علی محمدی