تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۰۳۵

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

 از آنجایی که اثبات رشد جزو امور حسبی است و تقدیم دادخواست موضوع ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ موجب تغییر ماهیت آن نمی شود و برابر قانون رشد متعاملین، اثبات رشد باید به طرفیت دادستان اقامه شود، بدیهی است ولی قهری می تواند برابر ماده ۴۴ قانون امور حسبی به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند.