عنوان: اعسار از پرداخت مهریه با وجود توافق زوجین در خصوص آن در ضمن طلاق توافقی

پیام: در صورت توافق زوجین در نحوه پرداخت مهریه حین طلاق توافقی، طرح دعوای بعدی اعسار از مهریه توسط زوج قابل پذیرش نیست.

شماره دادنامه قطعی :
9209970224000602
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/04/22
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.پ. فرزند ح. به طرفیت خانم م.د. فرزند ن. به خواسته تقلیل اقساط محکوم به (هر ماه ربع سکه) ، خلاصه دعوی خواهان به این شرح است که در پرونده کلاسه 910084 به صورت توافقی طلاق گرفتیم و مقرر شد هر ماه ربع سکه پرداخت کنم دو فرزند دارم که نزد خودم هستند توانایی پرداخت ندارم و درآمد ماهیانه ام هفتصد و شصت هزار تومان می باشد، خوانده در پاسخ دعوی مطروحه اظهار نمود بعد از طلاق مدت یک سال می باشد فقط چهار ربع سکه پرداخت نموده و راضی به تقلیل اقساط نیستم، دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات خواهان و خوانده و گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان و این که در پرونده طلاق که به صورت توافقی انجام شد خواهان خود توافق به پرداخت ماهیانه ربع سکه را نموده است و این نحو پرداخت منطبق با عدالت می باشد، لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستندا به مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس دادگستری و دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده شهرری عبداله زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. به طرفیت خانم م.د. نسبت به دادنامه شماره 200 مورخ 30/2/92 در پرونده کلاسه 0050 صادره از شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرری، که به موجب آن دادخواست بدوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته تعدیل وکاهش اقساط محکوم به (مهریه) موضوع دادنامه شماره 85 مورخ 23/1/91 که دادگاه محترم بدوی پس از تشکیل جلسه دادرسی و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و لوایح تقدیمی در نهایت حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام نمود با عنایت به دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح تقدیمی و ملاحظه دادنامه شماره 85 مورخ 23/1/91 که مربوط به طلاق توافقی اصحاب دعوی در خصوص مسایل مالی از جمله توافق در خصوص نحوه پرداخت مهریه تجدیدنظرخوانده است، لذا اعتراض تجدیدنظرخواه وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد رودباری