عنوان: اعطای وکالت عام بلاعزل در طلاق به زوجه

پیام: اعطای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه، هرچند طولانی مدت (50 ساله) باشد، خلاف شرع نیست.

شماره دادنامه قطعی :
9309970907200686
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/07/15
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 22/2/1393 خانم ز.ح. به وکالت از خانم م.س. به استاد تصاویر سند ازدواج شماره 6088 مورخ 27/2/1384 دفتر رسمی ازدواج شماره 19 وکالتنامه به شماره 046328 مورخ 27/8/92 وکالتنامه به شماره 46328 مورخ 20/2/93 دادخواستی به خواسته طلاق توافقی به طرفیت آقای ب.د. تقدیـم و چنین توضیح می دهد: موکل اینجانب (یا زوج و زوجه) به موجب سند ازدواج تقدیمی بـا مهریه ای به میزان 1014 عدد سکه طلا یک بـهار آزادی با همدیگر عقد نکاح دائم بسته اند و دارای فـرزنـد نمی باشند لیکن به سبب اختلاف به وجود آمده هیچ گونه توافقی برای ادامه زندگی مشترک ندارند، از دادگاه محترم درخواست رسیدگی و صدور حکم بر گواهی عدم امکان سازش را داریم به همین جهت زوج به زوجه وکالت بلا عزل جهت مطلقه نمودن خود تفویض نموده است پرونده برای رسیدگی به شعبه 261 دادگاه خانواده 2 ونک ارجاع می شود – دادگاه مذکور بدواً زوجین را جهت مشاوره به واحد مشاوره معرفی می کند آقای سیدص.ح. با تقدیم وکالتنامه ای خود را به عنوان وکیل زوج معرفی می کند واحد مشاوره خانواده مجتمع قضائی خانواه 2 تهران در تاریخ 28/2/1393 با حضور وکیل زوج و زوجه تشکیل جلسه می دهد و موارد و نحوه توافق زوجه با وکیل زوج به دادگاه اعلام می کند – حسب گواهی آزمایشگاه خانم م.س. در تاریخ 5/3/93 باردار نیست دادگاه در تاریخ 10/3/93 تشکیل جلسه می دهد و با بررسی پرونده و نظریه مشورتی واحد مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 270-10/3/1393 ضمن شرح دعوای خواهان چنین رأی می دهد با عنایت به اینکه مساعی دادگاه بر ایجاد سازش فی مابین مثمر ثمر واقع نگردید دادگاه قرار ارجاع امر به واحد مشاوره صادر نمود که مشاورین خانواده منتخب زوجین نیز علی رغم سعی و تلاش خود موفق به رفع اختلافات و اصلاح ذات البین نگردیده نظریه خود را کتباً به دادگاه ارائه نموده اند – زوجین خود نیز اصرار بر طلاق داشته اند فلذا بر مبنای توافقات زوجین 1- کل مهریه زوجه یک هزار و چهارده عدد سکه تمام بهار آزادی می باشد که از این تعداد پانصد و چهارده عدد سکه تمام بهار آزادی در ازای طلاق به زوج بذل نمود و وکیل زوج قبول بذل نموده و الباقی مهریه تعداد پانصد سکه تمام بهار بر ذمه زوج باقی می ماند 2- زوجه در خصوص نفقه و اجرت المثل ادعایی ندارد – 3- جهیزیه در اختیار زوجه می باشد 4- زوجه حسب گواهی ابرازی باردار نمی باشد علی هذا نظر به کلیه مراتب مذکوره دادگاه مستنداً به مادتین 26 و 24 قانون حمایت خانواده و مادتین 1146 و 1144 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش زوجین را صادر و اعلام می دارد – طرفین می توانند با مراجعه به یکی از محاضر رسمی طلاق و با ارائه این گواهی نسبت به ثبت و اجرای صیغه طلاق خلع اقدام نمایند کلیه محاضر رسمی طلاق نیز مأذون در ثبت و اجرای صیغه طلاق به شرح مذکور می باشند، پس از ابلاغ رأی صادره و تجدیدنظرخواهی آقای ب.د. با وکالت آقای م.ک. شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نسبت به موضوع رسیدگی و پس از بررسی پرونده در وقت فوق العاده مورخ 18/4/93 تشکیل جلسه و پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 663-18/4/1393 چنین استدلال می کند: تجدیدنظرخواهی وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات پرونده مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده خصوصاً وکالتنامه رسمی شماره 072 مورخ 27/8/1392 صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358 و 365 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می نماید – این رأی در تاریخ 1/5/1393 ابلاغ و آقای ب.د. با وکالت آقای م.ک. در تاریخ 19/5/1393 نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام خواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوانعالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می گردد مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام ملاحظه گزارش مطالعه خواهد شد 0

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواه آقای ب.د. با وکالت آقای م.ک. نسبت به رأی شماره 663 مورخ 18/4/1393 صادره از شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده وارد نیست رأی دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در آن با توجه به مفاد وکالتنامه شماره 46062 دفتر اسناد رسمی شماره 519 تهران که بر اساس آن وکالتنامه زوج به زوجه ضمن عقد خارج لازم به مدت 50 سال با سلب و ساقط نمودن حق عزل خود، وکالت مطلقه نمودن خویش را داده است و دلیل قانونی بر بی اعتباری آن ارائه ننموده است مخالف قانون نمی باشد فلذا به استناد ماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رأی فرجام خواسته نتیجتاً ابرام و پرونده عیناً اعاده می گردد 0
رئیس شعبه 12 دیوان‬عالی‬کشور – مستشار
طیبی – حیدری