عنوان: افزایش مهریه پس از عقد نکاح

پیام: درصورتی که در زمان عقد مهرالمسمی تعیین شود، مهریه همان است و در صورت اضافه کردن بعدی آن طی توافق، مهریه محسوب نشده اما تعهد جدیدی است که زوج باید به آن پایبند باشد.

شماره دادنامه قطعی :
9309970221101037
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/06/29
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست (خانم پ.د. به وکالت خانم ف.ز. و آقای م.ز.) به طرفیت (آقای غ.م.) دایر به (مطالبه مهریه 114 عدد سکه و خسارات دادرسی) با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و صورت جلسه مورخه 13/3/93 که طی آن وکلاء خواهان اظهار داشته موکل طی توافق در سال 1386 تعداد 114 عدد سکه بهار آزادی به مهریه موکل اضافه شده و تقاضای 114 عدد سکه بهار آزادی به عنوان مهریه مطالبه کردند دادگاه با توجه به سند نکاحیه نظر به اینکه درزمان عقد نکاح سال 1370 برای زوجه مهرالمسمی به مبلغ پانصد هزار تومان تعیین گردیده بنابراین آنچه را که در سال 1386 قرارداد شده مهریه تلقی نمی گردد و صرفاً تعهد جدیدی است که خوانده باید به آن پای بند باشد ازاین رو خواسته مطابق قانون طرح نگردیده مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.
دادرس شعبه 249 دادگاه عمومی حقوقی تهران – رستم زاده

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم پ.د. با وکالت آقای م.ز. و خانم ف.ز. به طرفیت آقای غ.م. از دادنامه شماره 373- 17/3/93 صادر شده از شعبه 294 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه مهریه صادرشده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن ردّ اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی ـ علیمحمدی