عنوان: اقامتگاه زن شوهردار

پیام: مقررات ماده 1005 قانون مدنی، که اقامتگاه زن شوهردار را همان محل اقامت شوهر مقرر نموده است درخصوص موردی است که زن در تمکین زوج و یا زوجه در محل اقامت شوهرش مقیم باشد.


مستندات: ماده 1005 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970906100341
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/04/15
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خرمشهر پرونده کلاسه 910854 یا 823 ـ /91 موضوع دعوی آقای م.الف. به طرفیت خانم ش.ج. به خواسته صدور حکم به ملاقات فرزند مشترک به نام س. که نشانی خوانده در دادخواست تقدیمی خرمشهر آرش نبش ف…. قیدشده را به جهت اینکه خواهان ساکن اسلام آباد غرب … می باشد با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی اسلام آباد به استناد مقررات ماده 1005 قانون مدنی به جهت اینکه محل اقامت زن شوهردار همان محل اقامت شوهر می باشد ارسال نمود و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اسلام آباد غرب نیز پس از ثبت پرونده به کلاسه 920051 طیّ قرار شماره 920048 ـ 27/1/1392 با این استدلال که اقامتگاه زن شوهردار در صورتی همان محل اقامت شوهر است که اقامتگاه علی حده ای اختیار ننموده باشد و موضوع را از شمول مقـررات قـانون یاد شـده خـارج دانسته با نفـی صلاحـیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی خرمشهر جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به کلاسه بالا ثبت و به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع گردید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با بررسی جمیع اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز در مورد دعوی آقای م.الف. به طرفیت خانم ش.ج. به خواسته صدور حکم به ملاقات طفل مشترک به نام س. با توجه به اینکه مقررات ماده 1005 قانون مدنی که اقامتگاه زن شوهردار را همان محل اقامت شوهر مقرر نموده است و… درخصوص موردی است که زن در تمکین زوج بوده باشد و یا زوجه در محل اقامت شوهرش مقیم باشد حال آنکه در دعوی موضوع پرونده پیوست حسب اعلام خواهان موصوف خوانده یادشده در مسکن دیگری غیر از محل اقامت او سکونت دارد بنا به مراتب به جهت اینکه خوانده ساکن محل اقامت شوهر خویش نمی باشد بلکه مسکن مستقلی ولو بدون اذن دادگاه و یا بدون اذن شوهرش اختیار کرده است و زوج نیز دادگستری خرمشهر را جهت تقدیم دادخواست و طرح دعوی انتخاب کرده است بنا به مراتب با تأیید قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اسـلام آباد غرب به استناد مقررات تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف به عمل می آورد مقرر می دارد دفتر : پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خرمشهر ارسال شود و رونوشتی از این رأی استحضاراً به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اسلام آباد غرب ارسال گردد.
مستشاران شعبه 1 دیوان عالی کشور
حیدری قاسمی ـ کیقبادی