عنوان: اقرار ضمنی در دعوای ابطال شناسنامه

پیام: تعویض شناسنامه پس از رسیدن به سن 15 سالگی، اقرار به تعلق شناسنامه به خود و قبول محتویات آن است بنابراین دعوای ابطال شناسنامه، محکوم به بطلان است.

شماره دادنامه قطعی :
9309970220100581
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/04/31
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ف.ق. به طرفیت الف. به خواسته صدور حکم به ابطال شناسنامه شماره 7975 صادره از تهران و صدور شناسنامه جدید از تاریخ تولد 08/06/63 به 08/06/67، نظر به محتویات پرونده و رأی وحدت رویه شماره 599 مورخه 13/03/74 دیوان عالی کشور، با رعایت قانون حفظ اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها مصوب1367 و نظریه شماره 2655 مورخه 08/08/67، بدین مضمون که شهادت بینه شرعیه را در مورد اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع اعلام نموده و نیز نظر به ضرورت جلب نظر کارشناس رسمی و خبره دادگستری در جهت تعیین و احراز سن واقعی خواهان دعوی، نظریه کارشناس بر صحت ادعایی خواهان مقرون بوده و سن واقعی خواهان را 25 سال اعلام نموده است نظریه مزبور به طرفین ابلاغ و اعتراضی بر آن واصل نگردیده و نظریه مزبور با اوضاع واحوال مسلم قضیه منطبق بوده مستنداً به مواد 198 و 265 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال شناسنامه مارالذکر و نیز الزام خوانده دعوی به صدور شناسنامه جدید به تاریخ تولد 08/06/67 صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است.
رییس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کریمی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال مرکزی تهران به طرفیت خانم ف.ق. نسبت به دادنامه شماره 0069-930 مورخ 31/1/93 صادره از شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم به ابطال شناسنامه شماره 7975 متعلق به تجدیدنظرخوانده از حیث تاریخ تولد و صدور شناسنامه جدید (از 8/6/63 به 8/6/67) مآلاً وارد و موجه است زیرا اولاً پذیرش چنین ادعایی از ناحیه تجدیدنظر خوانده مبین این مطلب است که مشارالیها در سن 2 سالگی به مدرسه رفته ثانیاً نامبرده پس از رسیدن به سن 15 سالگی نسبت به تعویض شناسنامه خود اقدام و این امر نشانگر پذیرش و تعلق شناسنامه به خود می باشد. بنا به مراتب دادنامه یادشده، مخدوش است. این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض آن مبادرت به صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی ـ حسینی