عنوان: الزام اداره ثبت به صدور سند المثنی

پیام: با توجه به اینکه صدور سند مالکیت المثنی از وظایف اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است، دعوای الزام اداره ثبت اسناد و املاک به صدور سند المثنی غیرترافعی بوده و قابلیت طرح در محاکم دادگستری را ندارد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۶۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۴/۲۶
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ف.ع. فرزند الف. به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهر ری به خواسته ی صدور حکم بر الزام خوانده به صدور سند المثنی در مورد ملک پلاک ثبتی ۳۹۲۶/۱۱۵ واقع در بخش ۱۲، نظر به این که خواهان به موجب مندرجات پرونده ادعای مفقودی پیش سند مالکیت ملک مذکور را نموده است و اضافه نموده مدارک آن حسب استعلام از دفترخانه ۱۳۰ تهران در اثر آتش سوزی از بین رفته است نظر به این که خواهان اسناد و مدارکی اثباتی در جهت احراز صحت ادعای خویش اقامه نکرده لذا دادگاه با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان ادعای خواهان صادر می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خدایاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ع. به طرفیت الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۳ مورخه ۲۸/۱۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران دایر بر صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان (تجدیدنظرخواه) به خواسته الزام الف. به صدور سند المثنی در مورد پلاک ثبتی ۳۹۲۶/۱۱۵ بخش ۱۲ تهران نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دادخواست نخستین و خواسته خواهان که به لحاظ مفقود شدن سند مالکیت پلاک ثبتی فوق الذکر از دادگاه درخواست الزام اداره ثبت اسناد و املاک را به صدور سند المثنی را خواسته است، در حالی که موضوع معنونه غیر ترافعی بوده و قابلیت طرح در محاکم دادگستری را ندارد و صدور سند مالکیت المثنی از وظایف اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است و تخلف اداره ثبت در انجام وظایف قانونی بدون عذر قانونی در مراجع صالح قابل پیگیری است علی ایحال صدور حکم بطلان دعوی خواهان با کیفیت فوق الـذکر نیـز صحیـح نیست فلـذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم مورد اعتراض را نقض و به استناد ماده ۲ قانون اخیر الذکر قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر می گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ رحیمی