عنوان: امارات موجب عدم پذیرش دعوای تعدیل تقسیط مهریه

پیام: کاهش ارزش سکه ی طلا و عدم پرداخت اقساط قبلی مهریه از مواردی است که منجر به عدم پذیرش دعوی تعدیل تقسیط مهریه می گردد.

شماره دادنامه قطعی :
9209970222602124
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/12/12
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ی.م. به طرفیت الف.ح. فرزند ع. به خواسته صدور حکم بر کاهش و تعدیل تقسیط دادنامه شماره 89002159 صادره از این شعبه به شرح دادخواست تقدیمی با التفات به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین و بررسی دفاعیات محکومٌ له آن چنان که در صورت جلسه دادگاه قیدشده و با توجه به تعداد اقساط تعیین شده هر سه ماه یک سکه و کاهش قابل محسوس قیمت سکه ها نسبت به تاریخ صدور دادنامه قبلی در این خصوص و اینکه محکومٌ علیه (خواهان تقسیط) اقدامی در جهت پرداخت اقساط قبلی نکرده است دادگاه دعوی وی را بنام مراتب معنون وارد ندانسته مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 284 دادگاه عمومی خانواده تهران

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی.م. به طرفیت خانم الف.ح. از دادنامه شماره 9201271-20/8/92 شعبه 284 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی تجدیدنظرخواه در مورد تعدیل تقسیط مهریه موضوع دادنامه شماره 89002159 صادره از شعبه موصوف صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترض ٌعنه را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ ارژنگی