عنوان: امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک

پیام: امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک مصداق بزه امتناع از تحویل طفل سپرده شده نیست.


مستندات: ماده 632 قانون مجازات اسلامی 1375 – ماده 14 قانون حمایت از خانواده

شماره دادنامه قطعی :
9309970224300032
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/01/30
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت خانم ک.ن. فرزند خ. علیه آقای ب.خ. فرزند س. دایر به ممانعت از حق ملاقات فرزند؛ دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و مدافعات مقرون به اقرار متهم و ملاحظه متن کیفرخواست تنظیمی و اظهارات نماینده محترم دادستان و سایر قرائن و امارات بزه انتسابی را محرز دانسته، مستند به ماده 632 از قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه 1141 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.خ. به طرفیت خانم ک.ن. از دادنامه شماره 0804مورخ 30/07/1392 صادره از شعبه 1141 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ممانعت از حق ملاقات فرزند به جزای نقدی به موجب ماده 632  از قانون مجازات اسلامی 1375 شده است. از توجه به مندرجات و محتویات پرونده موضوع مطروحه در پرونده از مواد شمول ماده 632 مذکور نمی باشد و مشمول مقررات ماده 14 از قانون حمایت خانواده می باشد و موضوع مطروحه نسبت به والدین جرم نمی باشد بلکه از موارد تخلف از دستور دادگاه می باشد، بنابراین اعتراض و تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده به استناد ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و عمومات ماده 22 و تبصره های آن از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحیه سال هشتاد و یک دادنامه معترض عنه را نقض نموده قرار منع پیگرد صادره و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دشتبانی ـ رأفت

مطلب مرتبط :  تأثیروجود رابطه زوجیت بر مزاحمت تلفنی