امکان‌سنجی شمول نفقه بر هزینه‌های درمانی و بهداشتی زن با تاکید بر ماده 1107 قانون مدنی

چکیده

قانون مدنی مصوب 1314 در ماده 1107 موارد نفقه را در موارد منصوص شرعی منحصر می دانست و نسبت به نیازهای دیگر زن از جمله هزینه های درمانی و بهداشتی او بیانی نداشت. اما با اصلاح آن در سال 1381 موارد نفقه در این ماده بصورت تمثیلی بیان شد و هزینه های درمانی و بهداشتی را نیز در خود گنجاند. در این ماده از کلمه «متعارف» استفاده شده که نسبت به تمام موارد نفقه صدق می کند اما در مورد اینکه این کلمه قید «هزینه ها» است یا قید «بیماری ها» اختلاف نظر وجود دارد که بررسی آن ثمره مهمی را در حیطه وظایف شوهر نسبت به زن در پی دارد. پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای، از یک سو، پس از بررسی نظریات مطروحه در شمول و عدم شمول نفقه بر این هزینه ها، به شمول نفقه بر آنها رسیده است و از سوی دیگر در مورد تعلق قید «متعارف» به هزینه ها یا بیماری ها، به دلیل حاکمیت عرف، جریان سیره مستمره عقلا و همچنین وجود قراین مختلف و متعدد در کلام فقها، نتیجه می گیرد که کلمه «متعارف» قید «هزینه ها» است نه «بیماری ها». بنابراین در تمام بیماری هایی که هزینه آن متعارف باشد شوهر ملزم به پرداخت هزینه های درمانی و بهداشتی زن است.

کلیدواژه‌ها

  • هزینه های درمانی و بهداشتی -بیماری متعارف -بیماری صعب العلاج -نفقه زوجه

برای دریافت مقاله روی لینک زیر کلیک کنید:

امکان‌سنجی شمول نفقه بر هزینه‌های درمانی و بهداشتی زن با تاکید بر ماده 1107 قانون مدنی