تاریخ نظریه : 1396/07/05
شماره نظریه: 7/96/1557


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 

با توجه به اطلاق و عموم ماده 1082 قانون مدنی و لحاظ بند 3 ماده 292 این قانون، انتقال مهریه به شخص ثالث، تحت عناوین قانونی فاقد اشکال است.

مطلب مرتبط :  در صورت قبول ترکه از سوی ورثه، ورثه قائم مقام محکوم ­علیه محسوب می­شوند