عنوان: انصراف مهریه مشتمل بر سکه بهار آزادی به فرد کامل آن

پیام: عرفاً نوع سکه تعیین شده در سند ازدواج، سکه کامل بهار آزادی است مگر اینکه به نیم سکه یا ربع سکه تصریح شده باشد.


مستندات: ماده 1082 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970224700467
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/03/26
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ز.م. با وکالت خانم س.ب. به طرفیت همسرش آقای ب.ب. به خواسته مهریه عندالمطالبه مندرج در سند نکاحیه شماره 7942 صادره از دفتر ازدواج شماره 402 مقوم به 51000000 ریال با احتساب خسـارت دادرسی نظر به جامع اوراق پرونده و احراز رابطه زوجیت دائم بین خواهان و خوانـده بر اساس اسنـاد سجلی و سنـد نکاحیـه با عنایـت به اینکه خوانده در جلسه حاضر گردیده و در قبال دعوی خواهان از خود دفاعی نکرده و در نتیجه دعوی خواهان مصون از ایراد مانده است و مهریه نیز مستنداً به سند رسمی عندالمطالبه می باشد و اصل بر بقای دین است مگر آنکه خلاف آن از سوی مدیون ثابت شود با عنایت به مواد یاد شده دادگاه دعوی خواهان را موجه و قانـونی دانستـه و با استنـاد به مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1082 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی در امور مـدنـی خوانـده را به پرداخت اصل خواسته خواهان به تعداد یکصد و ده عدد سکه تمام بهار آزادی در حق خواهان و مبلغ 1025000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 262 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ تیموری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ب.ب. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 1101ـ 18/7/91 صادره از شعبه 262 دادگاه عمومی خانواده که بر الزام تجدیدنظرخواه به پرداخت تعداد 110عدد سکه بهار آزادی مهریه اشعار دارد به نظر  وارد نیست زیرا  علی رغم ادعای تجدیدنظرخواه که مدعی شده است در سند نکاحیه فقط نوشته شده (سکه بهار آزادی) و نوع ان از جهت ربع، نیم، تمام مشخص نشده است در صورتی که در سند نکاحیه به صراحت قید گردیده (110 عدد سکه طلای بهار آزادی یک) یعنی کاملاً مشخص است که نوع سکه تمام بهار آزادی است، به فرض این که نوع سکه مشخص نشده بود عرفاً نوع سکه در سند نکاحیه یک بهار آزادی می باشد مگر آن که به غیر آن از جمله  به نیم یا ربع سکه تصریح شده باشد، بنابراین با توجه به این رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصـول و قـواعـد دادرسـی صـادر گردیده، به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
معنوی ـ مدنی کرمانی