عنوان: انصراف مهریه مشتمل بر سکه بهار آزادی به فرد کامل آن

پیام: عرفاً نوع سکه تعیین شده در سند ازدواج، سکه کامل بهار آزادی است مگر اینکه به نیم سکه یا ربع سکه تصریح شده باشد.


مستندات: ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۴۶۷
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۳/۲۶
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ز.م. با وکالت خانم س.ب. به طرفیت همسرش آقای ب.ب. به خواسته مهریه عندالمطالبه مندرج در سند نکاحیه شماره ۷۹۴۲ صادره از دفتر ازدواج شماره ۴۰۲ مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال با احتساب خسـارت دادرسی نظر به جامع اوراق پرونده و احراز رابطه زوجیت دائم بین خواهان و خوانـده بر اساس اسنـاد سجلی و سنـد نکاحیـه با عنایـت به اینکه خوانده در جلسه حاضر گردیده و در قبال دعوی خواهان از خود دفاعی نکرده و در نتیجه دعوی خواهان مصون از ایراد مانده است و مهریه نیز مستنداً به سند رسمی عندالمطالبه می باشد و اصل بر بقای دین است مگر آنکه خلاف آن از سوی مدیون ثابت شود با عنایت به مواد یاد شده دادگاه دعوی خواهان را موجه و قانـونی دانستـه و با استنـاد به مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی در امور مـدنـی خوانـده را به پرداخت اصل خواسته خواهان به تعداد یکصد و ده عدد سکه تمام بهار آزادی در حق خواهان و مبلغ ۱۰۲۵۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۶۲ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ تیموری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ب.ب. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۱۱۰۱ـ ۱۸/۷/۹۱ صادره از شعبه ۲۶۲ دادگاه عمومی خانواده که بر الزام تجدیدنظرخواه به پرداخت تعداد ۱۱۰عدد سکه بهار آزادی مهریه اشعار دارد به نظر  وارد نیست زیرا  علی رغم ادعای تجدیدنظرخواه که مدعی شده است در سند نکاحیه فقط نوشته شده (سکه بهار آزادی) و نوع ان از جهت ربع، نیم، تمام مشخص نشده است در صورتی که در سند نکاحیه به صراحت قید گردیده (۱۱۰ عدد سکه طلای بهار آزادی یک) یعنی کاملاً مشخص است که نوع سکه تمام بهار آزادی است، به فرض این که نوع سکه مشخص نشده بود عرفاً نوع سکه در سند نکاحیه یک بهار آزادی می باشد مگر آن که به غیر آن از جمله  به نیم یا ربع سکه تصریح شده باشد، بنابراین با توجه به این رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصـول و قـواعـد دادرسـی صـادر گردیده، به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
معنوی ـ مدنی کرمانی