عنوان: بخشش مهریه قبل از عقد نکاح

پیام: بخشش مهریه قبل از عقد نکاح، فاقد اثر قانونی است.

شماره دادنامه قطعی :
9309970220201568
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/09/11
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی از طرف خانم س.ن. فرزند ش. با وکالت خانم پ.ن. به طرفیت آقای ع.الف. فرزند س. با وکالت آقای م.و. به خواسته مطالبه مهریه به میزان 614 عدد سکه تمام بهار آزادی بانضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق رونوشت سند نکاحیه و سند سجلی که مبین احراز رابطه زوجیت و اشتغال ذمّه خوانده می باشد و از طرف دیگر وکیل خوانده سند عادی ارائه نموده است و اعلام نموده که زوجه به موجب سند موصوف مهریه را بخشیده است، که وکیل زوجه تقاضای استمهال نموده و خواهان و وکیل وی اعلام نموده اند که سند عادی ارائه شده تاریخ آن مخدوش بوده و سند موصوف متعلق به قبل از وقوع عقد نکاح می باشد، برای این بوده که پدر زوج موافقت خویش را با ازدواج اعلام نماید و صوری می باشد و اعلام نموده شهودی جهت صحت اظهارات خویش داریم، که شهود را تعرفه نموده اند. دادگاه باتوجه به مطالب معنونه فوق و همچنین ملاحظه سند عادی ارائه شده که در فرض وقوع آن بعد از عقد قید گردیده که »تعهد می نمایم که مهر خود را در هر شرایطی به همسر خود بخشیده ام«، که این مبین این امر است که مهر مورد بخشش قرار نگرفته است و اگر کسی مهریه خود را مورد بخشش قراردهد، نیاز به تعهد نمی باشد؛ که حداقل امر اینست که در سند عادی باید قید می گردید که »من مهریه خویش را بخشیدم« که دارای اثر قانونی باشد و از همه مهمتر اینکه شهودی که ذیل سند عادی را امضا نموده و توسط زوجه به دادگاه تعرفه گردیده اند، اظهارات خواهان راتأیید نموده اند و اعلام نموده اند که سند، قبل از وقوع عقد نکاح تنظیم گردیده است که این نیز خود مؤید این امر می باشد که بخشش قبل از وقوع عقد نکاح، فاقد اثر قانونی بوده؛ چون عقدی بوجود نیامده است که مهری تعلق گیرد که متعاقباً مورد بخشش قرارگیرد و ازطرف دیگر، وکیل زوج و زوج نیز دلیل و مدرکی که مؤید صحت تاریخ سند عادی ارائه شده باشد، ارائه ننموده اند و اینکه وکیل زوج اعلام نمود: شاهد در حین تنظیم سند عادی حضور نداشته اند، ولی آنچه از نظر دادگاه مهم است اینست: سند، قبل از عقد نکاح تنظیم گردیده است؛ هرچند بعد از تنظیم سند امضاء گردیده شده باشد. لهذا دادگاه، دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد 1078 و 1082 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 614 عدد سکه تمام بهار آزادی بعنوان مهریه بعلاوه مبلغ 000/082/1 ریال بعنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی که در اجرا قابل محاسبه می باشد، در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 239 دادگاه عمومی خانواده تهران – حاتمی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. با وکالت آقای م.و. از دادنامه شماره 9309970200900635 مورخ 15/5/93 شعبه محترم 239 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده خانم س.ن. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مهریه به تعداد 614 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی در پرونده کلاسه 9209980200901767 حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت تعداد 614 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی از بابت سند نکاحیه منعکس در پرونده توأم با خسارت دادرسی تصدیر گردیده است، وارد نمی باشد. رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته، ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست. استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده، از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترضٌ عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد، بعمل نیامده است. بنا به مراتب مذکور، دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.
رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
سیفی – ارژنگی