تاریخ نظریه : 1398/07/10
شماره نظریه: 7/97/3332

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که به عنوان مهریه بخشی از منزل مسکونی مانند دو دانگ آن هر زمان که زوج خریداری کند قرار داده شده است، به نظر می‌رسد مقصود زوجین آن است که زوج باید دو دانگ از منزلی را که برای سکونت خود و خانواده خریداری می‌کند، به زوجه تملیک نماید. با وجود این؛ تشخیص مصداق با توجه به شرایط و اوضاع و احوال و قصد مشترک طرفین حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

مطلب مرتبط :  مادام که طلب توقیف کننده اجرایی یا تأمینی از محل حقوق محکوم‌علیه که در طبقه اول بستانکاران است، وصول نشده است، نوبت به طبقات بعدی از جمله طلبکار نفقه نمی‌رسد.