عنوان: تأثیر احراز رابطه نامشروع بر حضانت

پیام: احراز رابطه نامشروع هر یک از والدین که حضانت طفل با اوست، مثبت عدم صلاحیت اخلاقی وی بوده و موجب سلب حضانت می شود.

شماره دادنامه قطعی :
9309970222600712
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/05/11
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م.ف. به طرفیت س.ب. به خواسته حضانت فرزند دختر بنام الف. 4 ساله بدین توضیح که خواهان با تقدیم دادخواست منعکس در پرونده مدعی شده است که خوانده به لحاظ ارتکاب جرم رابطه نامشروع صلاحیت حضانت را نداشته لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم خوانده در پاسخ نیز ضمن پذیرش اتهام دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نیز کیفرخواست مدرکیه و دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به 1173 و 1174 قانون ضمن سلب صلاحیت از خوانده حکم به حضانت فرزند توسط خواهان را صادر و اعلام می نماید و در این مدت خوانده در هر هفته ده ساعت در روز حق ملاقات از فرزند را دارد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده شهریار ـ صادقی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ب. با وکالت آقای ه.ح. به طرفیت آقای م. ف. از دادنامه شماره 930005-23/1/93 صادره از شعبه محترم 7 دادگاه خانواده شهریار که به موجب آن حضانت فرزند مشترک دختر بنام الف. چهارساله از تجدیدنظرخواه سلب و به تجدیدنظر خوانده پدر فرزند واگذارشده است به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می نماید. رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است
رییس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ میرزائی