عنوان: تأثیر مفارقت جسمانی در عسروحرج زوجه

پیام: پذیرش تقاضای طلاق از سوی زوجه به دلیل عسروحرج ناشی از مفارقت جسمانی منوط به قابلیت انتساب علّت مفارقت جسمانی بدون عذر موجه به زوج است و اگر دلیل مفارقت ناشی از اقدامات غیرموجه زوجه باشد عسروحرج زوجه احراز نخواهد شد.

شماره دادنامه قطعی :
9209970222401005
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/06/25
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی خانم ف.ص. فرزند ح. با وکالت خانم ها الف.ف. و ط.خ. به طرفیت همسرشان آقای س. س.م. فرزند س.الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق توجهاً به اوراق و محتویات پرونده دادخواست و مدارک استنادی ازجمله سند نکاح شماره 7712 مورخ 23/3/76 صادره از دفتر ازدواج شماره … حوزه ثبت تهران و محرز بودن علقه زوجیت بین طرفین و تصویر دادنامه ها و سایر دلایل و مدارک پیوست و لوایح تقدیمی و اظهارات و دفاعیات متقابل آن ها و نظریه داوران نظر به اینکه اختلافات زوجین از سال 88 ادامه داشته و در این مدت اصلاحی صورت نگرفته است و تصویر دادنامه های پیوست و طرح دعاوی مختلفه و مخصوصاً طرح مجدد دعوی طلاق حکایت از عدم تفاهم اخلاقی و عملی مشارٌالیها دارد و ادامه اختلافات بیش از این به مصلحت آن ها نبوده و درنتیجه موجبات عسروحرج زوجه در حال و آتی فراهم نموده است و خواسته دادگاه موجه است استناداً به مواد 1284و1145 و 1146و 1130 از قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 گواهی عدم امکان سازش و طلاق مشارٌالیها را صادر و اعلام می نماید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ و قطعیت دادنامه می تواند با بذل کل و یا حداقل بخش قابل توجهی (یک سوم) از مهریه مافی القباله و قبول بذل از طرف زوج و توکیل غیر به اجرای طلاق خلع نوبت اول و ثبت آن اقدام و از اجرای طلاق به مقدار سه طهر عده دارد فرزندان مشترک دختر 1 ـ پ.س. متولد6/4/79 خارج از حضانت 2 ـ پ.س. متولد 23/6/86 کمتر از هفت سال قمری دارد و حضانت خواهان (مادر) خواهد بود خوانده (پدر) حق ملاقات فرزند خود را در هفته 24 ساعت از ساعت پنج عصر روز پنجشنبه لغایت ساعت پنج عصر روز جمعه دارد و محل تحویل و تحول منزل مسکونی خواهان و در صورت بروز اختلاف کلانتری محل سکونت وی خواهد بود و در صورت اجرا برای این قسمت از دادنامه بلامانع است و ادعای بارداری نشده است رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران و سپس قابل فرجام می باشد.
رئیس شعبه 233 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ میرزایی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدید نظر خواهی آقای س.س. فرزند س.الف به طرفیت خانم ف.ص. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره 1385 مورخه 20/8/1391 شعبه محترم 233 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه 0963 مبنی بر صدور حکم طلاق به درخواست زوجه با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی صادرشده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود زیرا اولاً زوجه انگیزه و دلیل اصلی طرح دعوی طلاق خود را در دادخواست تقدیمی عسروحرج خود مفارقت جسمانی از آبان سال 1388 تاکنون عنوان داشته است ثانیاً دادگاه برحسب تقاضای زوجه به طلاق هنگامی می تواند مجوز و حکم طلاق صادر کند که توسط ادله متقن ثابت گردد که زوج به علت سوءرفتار و معاشرت نسبت به زوجه چنان عمل نموده که موجبات عسروحرج وی را فراهم کرده است ثالثاً با توجه به مجموع محتویات پرونده زوجه هیچ گونه دلیل موجهی که بتوان از طرق مذکور موجبات عسروحرج و درنتیجه طلاق زوجه را فراهم نمود ابراز ننموده است مضافاً بر اینکه زوج در مقام دفاع به احکام قطعی که دادگاه ملزم به رعایت قطعیت و آثار آن ها می باشد نموده است از قبیل: 1 ـ رأی صادرشده قطعی شماره 1977 مورخ 24/2/1388 شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر الزام زوجه به تمکین و همچنین صدور اجرائیه حکم مذکور مبنی بر فراهم بودن امکانات زندگی مشترک و ابلاغ آن به زوجه که علی رغم آن زوجه با توجه به اجرائیه مذکور حکم را اجرا ننموده است بنابراین نه تنها زوج سبب مفارقت مدت مذکور نبوده بلکه زوجه خود موجبات مفارقت را فراهم نموده است و این سوء رفتار منتسب به زوجه است و تقصیر در این مورد متوجه زوج نمی باشد. 2 ـ رأی قطعی شماره 1291 مورخ 1/8/1389 شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر اجازه ازدواج مجدد که حسب تقاضای زوج دادگاه نسبت به آن رأی قطعی صادر نموده است. 3 ـ گزارش واحد مددکاری مورخ 17/5/1389 در رابطه با انجام تحقیقات لازم موردنظر دادگاه دلالت بر حسن رفتار زوج نسبت به زوجه دارد. 4 ـ همچنین رأی قطعی شماره 748 مورخ 5/5/1390 صادرشده از شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی به منع اشتغال زوجه به موجب تقاضای زوج که دادگاه خواسته زوج را به مصلحت دانسته و علی رغم مخالفت زوجه رأی به منع اشتغال صادر نموده است. 5 ـ رأی قطعی شماره 1356 مورخ 8/12/1389 صادرشده از شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران که برحسب شکایت زوج علیه همسرش (تجدیدنظر خوانده) دایر بر افتراء و تهمت صادرشده و دادگاه مذکور نه تنها سوء معاشرت از طرف زوج را محرز ندانسته بلکه با توجه به رأی اصداری این زوجه بوده که محکوم گردیده است. لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور موجبات طلاق را به دلیل عدم احراز موجبات عسروحرج منتسب به زوج (تجدیدنظرخواه) ندانسته و چنانچه مفارقت چندساله زوجه از زوج در پرونده منعکس است این مفارقت ناشی از اقدامات زوجه بوده است و منتسب به تقصیر زوج نمی باشد و با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به لحاظ عدم احراز موجبات طلاق و عسروحرج رأی صادر شده دادگاه بدوی را نقض نموده و با استناد به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی طلاق به درخواست زوجه صادر و اعلام می کند. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.
رئیس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی