عنوان: تأثیر وضعیت اقتصادی بر تعدیل تقسیط مهریه

پیام: افزایش بهای طلا و وضعیت بد اقتصادی و معیشتی کشور، از موارد پذیرش دعوای تعدیل اقساط مهریه می باشد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۶۷۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۴/۲۶
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای خ.الف. به وکالت از آقای الف.الف. به طرفیت خانم ف.الف. به خواسته صدور حکم به تعدیل اقساط معینه در دادنامه شماره ۱۰۰۵۹۵ ـ ۱۴/۴/۹۱ صادره از این دادگاه، هر چند وکیل خواهان دلیل کافی برای اثبات ادعای خود اقامه و ابراز نکرده است و مدرکی دال بر تغییر در وضعیت مالی و معیشتی موکل خود ارائه ننموده و عموماً اظهاراتش همان مطالبی است که در جلسه قبل دادگاه، برای تقسیط مهریه همسرش (خوانده) بیان داشته است می باشد، از طرفی در برگ استشهادیه تقدیمی، شهود، مشخصات کامل و منشأ اطلاعات خود را مطابق ماده ۲۳ قانون اعسار مرقوم نداشته اند، خوانده نیز علی رغم اطلاع از وقت دادرسی در جلسه دادرسی حاضر نشده، ایراد و دفاع مؤثری به عمل نیاورده است، علی ایحال با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و محدود بودن درآمد خواهان و افزایش روز افزون قیمت طلا و سکه در بازار با پذیرش خواسته خواهان حکم به تعدیل اقساط معینه در دادنامه صدرالذکر از هر دو ماه یک سکه به هر سه ماه یک سکه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.
رئیس شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس ـ کریمی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی الف.الف. با وکالت خ.الف. به طرفیت ف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۲۸ مورخ ۵/۲/۱۳۹۲ شعبه محترم اول دادگاه عمومی شهرستان قدس در پرونده کلاسه ۰۱۹۵۳ مبنی بر صدور بر حکم کاهش میزان اقساط ماهیانه وارد نمی باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به این که تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است، لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور، ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادر شده دادگاه بدوی را به استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می نماید. این رأی نسبت به تجدیدنظرخواه قطعی است و نسبت به تجدیدنظرخواه کماکان غیابی است و قابلیت واخواهی نسبت به تجدیدنظرخواه در دادگاه بدوی می باشد.
رئیس شعیه ۲۴ تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی