عنوان: تأثیر پرداخت بعدی نفقه بر نفی عسروحرج زوجه

پیام: چنانچه زوج محکوم به پرداخت نفقه شده و محکوم به از زوج وصول شده باشد، عسر وحرج ناشی از عدم پرداخت نفقه محقق نمی شود که زوجه بتواند براساس آن دادخواست طلاق بدهد.


مستندات: ماده 1129 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970907200786
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/08/12
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 15/6/1390 خانم م.ی. با وکالت آقای م.ق. وکیل پایه یک مرکز امور حقوقی مشاوران قوه قضاییه که وکالت نامه نامبـرده در اوراق بعـدی پـرونده پیوست شـده دادخـواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق) به طرفیت آقای ع.ق. تقدیم و وکیل خواهان توضیح می دهد موکّل طبق سند رسمی ازدواج شماره 10997ـ 17/6/1384 دفتر ازدواج شماره … کرج همسر دائمی خوانده می باشد و تعداد مهریه او 514 عدد سکه بهار آزادی است به استناد پرونده های 89/25/891478ـ 88/31/881097 و شرط مقرر در سند ازدواج چنانچه زوج شش ماه نفقه زوجه را پرداخت ننماید زوجه با داشتن وکالت می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نموده و دعوای نامبرده قابل پذیرش است به استناد آراء صادره خوانده مرتکب تخلف از شرط ضمن عقد شده و به استناد ماده 1119 قانون مدنی و ماده 1130 همان قانون با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی می شود شعبه نهم دادگاه عمومی خانواده کرج به موضوع رسیدگی و آقای ب.ک.وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت نامه خود را وکیل خوانده معرفی می کند برابر تصویر مصدق رأی شماره 602ـ 9/4/1389 شعبه 31 دادگاه خانواده کرج زوجه محکوم به تمکین در قبال آقای ع.ق. شده است دادگاه در تاریخ 2/2/1391 در وقت مقرر با حضور وکلای طرفین تشکیل جلسه داده وکیل خواهان توضیح می دهد به موجب احکام صادره پیوست پرونده زوج به پرداخت نفقه محکوم شده درنتیجه به علّت عدم پرداخت نفقه، موکّل در عسر و حرج قرارگرفته است وکیل زوج اظهار می دارد وکیل خواهان به دو رأی صادره در مورد نفقه استناد نموده که یکی از آن ها اجرا و زوجه نفقه را دریافت نموده و رأی دوّم هنوز منتهی به صدور اجرائیه نشده است: دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند وکیل خوانده طی لایحه پیوست دفاع می کند طبق مدارک تقدیمی موکّل مرد مؤمنی است، خانه و وسایل آن را تهیه نموده تا زوجه در آنجا زندگی کند ولی نامبرده حاضر نیست از خوانده باوجود تهیه مسکن مناسب تمکین کند و داور زوجه در تاریخ 31/2/1391 نظریه خود را تقدیم می کند حسب گواهی مورخ 31/2/1391 پزشکی قانونی استان البرز زوجه باردار نمی باشد وکیل زوج فیش های پرداخت شده در مورد نفقه را تقدیم دادگاه می کند داور زوج هم در تاریخ 20/3/1391 نظر خود را ارائه می نماید و توضیح می دهد زوج حاضر به طلاق دادن همسر خود نمی باشد و مهریه اش را مطالبه نموده که پس از صدور رأی تقسیط شده است و طرفین فاقد فرزند مشترک هستند و طلاق به مصلحت زوجین نمی باشد اجرای احکام شعبه 31 دادگاه خانواده کرج طی نامه مورخ 29/2/1391 در پاسخ استعلام دادگاه اعلام می نماید دادنامه شماره 602 به موجب رأی شماره 106ـ 15/1/1390 شعبه (60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران) تأیید و قطعیت یافته و محکوم ٌعلیه محکوم به را پرداخت نموده است داد ورز اجرای احکام دادگاه عمومی کرج هم طی نامه مورخ 6/6/1391 به دادگاه پاسخ می دهد پس از قطعیت رأی صادره در مورد محکومیت زوج به پرداخت نفقه، زوج نسبت به پرداخت آن به حساب سپرده دادگستری اقدام نموده و خانم م.ی. در تاریخ 2/3/1391 آن را دریافت کرده است دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره1847ـ 16/6/1391پس از شرح دعوای خواهان و درج اظهارات وکلای آنان و احراز رابط زوجیت و نظرات داوران زوجین، استدلال می کند دادگاه در مورد نتیجه محکومیت زوج برای پرداخت نفـقه استعلام نمـوده که برابر پاسخ های واصـله زوج نسبت به پرداخت محـکوم به اقدام کـرده است و پرونده ها مختومه شده است و استنباط دادگاه از مفاد ماده 1129 قانون مدنی این است چون محکوم¬به بحیطه وصول درآمده شرط مقرر محقق نشده است و با ردّ ادّعای عسر و حرج وکیل زوجه دعوای خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 حکم به بطلان دعوای نامبرده را صادر و اعلام می دارد پس از ابلاغ رأی وکیل زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می کند شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان البرز به موضوع رسیدگی و طی رأی شماره 1627ـ 20/12/1391 رأی صادره را تأیید و استوار می نماید رأی در تاریخ 4/2/1392 به وکیل زوجه ابلاغ و نامبرده در تاریخ 27/2/1392 نسبت به آن فرجام خواهی می کند که پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد عمده اعتراض وکیل فرجام خواه این است که شرط مقرر در سند ازدواج تحقق پیدا نموده و زوج مدت دو سال است که نفقه موکّل را پرداخت نکرده است لوایح پیوست به هنگام قرائت گزارش و شور مطالعه خواهد گردید.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای قدرت اله طیبی عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

 

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواه با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و رعایت تشریفات دادرسی و دریافت مبالغ محکوم به به وسیله فرجام خواه و رأی صادره علـیه مشارٌالیها به تمکین از زوج، مخالف با قانون نمی باشد فلذا به استناد ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رأی فرجام خواسته نتیجتاً ابرام و پرونده اعاده می گردد.
رئیس شعبه 12 دیوان عالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ اسلامی