تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۷۷۷

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 

در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، موضوع، متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می­نماید و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، در ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ معین شده است.