عنوان: ترک محل زندگی مشترک به واسطه خوف ضرر بدنی

پیام: محکومیت زوج در دعوای حریق عمدی منزل مشترک، موجب خوف ضرر بدنی برای زوجه است بنابراین دعوای الزام زوجه به تمکین در این مورد قابل اچابت نیست.

شماره دادنامه قطعی :
9209970224500561
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/04/15
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ر.ب. فرزند م. به طرفیت خانم ر.خ. فرزند ح. با وکالت آقای ع. مبنی بر تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به تمکین و ایفای وظایف زناشویی، با توجه به محتویات پرونده نظر به این که خواهان علی رغم ابلاغ واقعی در دادگاه حاضر نشده و دلایل خود ارائه نداده است و حسـب اظهارات وکیل خوانده بر اساس دادنامه 910863 صادره از شعبه 104 دادگاه جزایی شهر ری مبنی بر محکومیت خواهان از بابت حریق عمدی، خوف ضرر بدنی برای خوانده در زندگی مشترک با خواهان وجود دارد لذا دادگاه به استناد ماده 1115 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی خانواده شهرری ـ رخی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ر.ب. از دادنامه 0131 مورخ 2/2/92 شعبه محترم 6 دادگاه خانواده شهر ری که به موجب آن رأی بر بطلان دعوی مطروحه وی به طرفیت خانم ر.خ. به خواسته تمکین در پرونده 91/2293 تصدیرگردیده، دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد نمی داند زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری و اصول حاکم و مقررات صـادر شده و اعـتراض معترض با هیچ یک از شقوق و بنود ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و دلیل یا دلایلی که موجبات تزلزل ارکان دادنامه را فراهـم کند ارائه نشده به همین جهت مستندا” به قسمت اخیر ماده 358 همین قانون با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. رأی دادگاه به موجب ماده 368 قانون یاد شده قطعی است .
رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانی ـ نحوی