عنوان: ترک محل زندگی مشترک به واسطه خوف ضرر بدنی

پیام: محکومیت زوج در دعوای حریق عمدی منزل مشترک، موجب خوف ضرر بدنی برای زوجه است بنابراین دعوای الزام زوجه به تمکین در این مورد قابل اچابت نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۵۶۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۴/۱۵
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ر.ب. فرزند م. به طرفیت خانم ر.خ. فرزند ح. با وکالت آقای ع. مبنی بر تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به تمکین و ایفای وظایف زناشویی، با توجه به محتویات پرونده نظر به این که خواهان علی رغم ابلاغ واقعی در دادگاه حاضر نشده و دلایل خود ارائه نداده است و حسـب اظهارات وکیل خوانده بر اساس دادنامه ۹۱۰۸۶۳ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه جزایی شهر ری مبنی بر محکومیت خواهان از بابت حریق عمدی، خوف ضرر بدنی برای خوانده در زندگی مشترک با خواهان وجود دارد لذا دادگاه به استناد ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۶ دادگاه عمومی خانواده شهرری ـ رخی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ر.ب. از دادنامه ۰۱۳۱ مورخ ۲/۲/۹۲ شعبه محترم ۶ دادگاه خانواده شهر ری که به موجب آن رأی بر بطلان دعوی مطروحه وی به طرفیت خانم ر.خ. به خواسته تمکین در پرونده ۹۱/۲۲۹۳ تصدیرگردیده، دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد نمی داند زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری و اصول حاکم و مقررات صـادر شده و اعـتراض معترض با هیچ یک از شقوق و بنود ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و دلیل یا دلایلی که موجبات تزلزل ارکان دادنامه را فراهـم کند ارائه نشده به همین جهت مستندا” به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ همین قانون با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۸ قانون یاد شده قطعی است .
رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانی ـ نحوی