عنوان: تسلیم چک به‌جای پرداخت سکه بهار آزادی به‌عنوان مهریه

پیام: مجرد تسلیم چک از سوی زوج به زوجه، مبین تبدیل تعهد از تحویل عین سکه موضوع مهریه به وجه چک نخواهد بود زیرا تبدیل تعهد منوط به تراضی طرفین تعهد است.


مستندات: ماده 292 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970222401208
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/07/23
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

دادخواست واخواهی آقای م.ن. به طرفیت خانم م.ف. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه صادره به شماره 1703-07/12/90 شعبه 270 به شرح مندرجات دادخواست تقدیمی است دادگاه با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین در دادگاه و اینکه واخواه اظهار داشته است که چک به مبلغ پانصد میلیون ریال را از بابت کل مهریه واخوانده به وی پرداخت کرده است و مبلغ 3/1 آن را نقداً پرداخت کرده و الباقی را طبق اقساط در حال پرداخت می باشد واخوانده نیز اظهار داشته است که چک مذکور را از بابت بدهی دیگر واخواه به واخوانده از وی دریافت داشته است دادگاه با توجه به اینکه طبق ماده 282 از قانون مدنی درصورتی که مدیون به یک نفر دیون متعدد داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد و در مانحن فیه نیز مدیون اظهار داشته است که چک مذکور از بابت دین مهریه وی بوده است فلذا خواسته واخواه را ثابت تشخیص داده و دادنامه بدوی صادره را نقض می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.
دادرس شعبه 270 دادگاه عمومی خانواده تهران –  صادقی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم م.ف. به طرفیت آقای م.ن. نسبت به دادنامه شماره 0662 مورخه 22/5/92 شعبه محترم 270 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 01372 مبنی بر صدور حکم رد دعوی مطالبه مهریه وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رأی صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده و مقررات مربوطه صادر نگردیده است زیرا اولاً مستند دعوی مطالبه پانصد و سیزده عدد سکه بهار آزادی سند رسمی طلاق نامه استنادی می باشد. ثانیاً در سند مذکور پانصد و سیزده عدد عین سکه بهار آزادی به عنوان حق مطالبه آن از تجدیدنظر خوانده ذکر گردیده است ثالثاً تجدیدنظر خوانده مدعی است یک فقره چک به مبلغ پنجاه میلیون تومان داده ام که بابت مهریه مذکور می باشد ولی تجدیدنظر خواه در مراحل مختلف دادرسی منکر ادعای تجدیدنظر خوانده در مورد اینکه چک مذکور بابت مهریه می باشد است به نظر – دادگاه چون تجدیدنظر خوانده عین پانصد و سیزده عدد سکه بهار آزادی به تجدیدنظر خواه بدهکار است و یک طرفه نمی تواند عین سکه بهار آزادی که بدهکار است را به وجه رایج تبدیل کرده و وجه چک را بابت عین سکه بهار آزادی قرار دهد به عبارت دیگر تبدیل – عین سکه بهار آزادی به وجه رایج مستلزم وجود اراده دو طرف است و یک طرفه تبدیل تعهد به وجود نمی آید و آن طور که دادگاه بدوی موضوع را از مصدایق ماده 282 قانون مدنی تلقی کرده موضوعاً از شمول ماده مذکور خارج است و ارتباطی با مفاد ماده 282 قانون مدنی ندارد لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور و عدم ابراز دلیل از ناحیه تجدیدنظر خوانده نسبت به تبدیل تعهد عین سکه بهار آزادی وجه رایج و عدم ابراز دلیل مبنی بر پرداخت مهریه توسط تجدیدنظر خوانده و بقاء دین پانصد و سیزده سکه بهار آزادی به ذمه تجدیدنظر خوانده به استناد سند رسمی طلاق نامه رأی صادره دادگاه بدوی را از جهات مذکور مخدوش دانسته به استناد ماده 292 قانون مدنی حکم صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد ماده 1182 قانون مدنی و ماده 198 از قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظر خوانده را به پرداخت عین پانصد و سیزده عدد سکه بهار آزادی موضوع سند رسمی طلاق نامه اسنادی محکوم می نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی