عنوان: تشریفات تقاضای زوجین برای دریافت جنین اهدایی

پیام: تقاضای مشترک زوجین به منظور احراز صلاحیت اخلاقی و سلامت جسمی و روحی آنها در راستای دریافت جنین اهدایی، نیاز به تقدیم دادخواست و طبعاً تعیین خوانده ندارد و دادگاه محل اقامت زوجین صالح به رسیدگی است.


مستندات: مادة ۲ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۱۳۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۲/۱۴
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

این است که آقای م.ب. و خانم م.ق. دادخواستی به خواسته ی صدور حکم بر اهداء جنین به طرفیت بیمارستان … تهران تقدیم دادگستری کرج می نمایند که به شعبه نهم مجتمع قضایی خانواده ارجاع می شود و این مرجع با این استدلال که نشانی و محل اقامت خوانده در حوزه قضایی تهران است، با نفی صلاحیت خویش، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم عمومی تهران صادر و در دادگستری تهران پرونده به شعبه ۲۴۴ دادگاه عمومی ارجاع می گردد و این مرجع نیز با این استدلال که درخواست اهدای جنین، دعوی به طرفیت شخص و یا موسسه ای نمی تواند باشد و به مفهوم اخص نیاز به تقدیم دادخواست ندارد بلکه درخواست و تقاضایی است که بایستی صلاحیت زوجین در محل سکونت [ایشان] بررسی شود لذا محل اقامت متقاضیان، صالح به رسیدگی است دادگاه های خانواده کرج را صالح دانسته و با تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به مفاد مادة ۲ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب ۲۹/۴/۸۲ طرح مورد برای احراز قانونی صلاحیت اخلاقی و سلامت جسمی و روحی زوجین است که تقاضای آن مشترکاً از ناحیه زوجین تنظیم می شود و نیاز به تقدیم دادخواست و طبعاً تعیین خوانده ندارد؛ لذا قرار صادره از دادگاه عمومی تهران موجه و صائب تشخیص و تأیید و با نقض قرار صادره از دادگاه عمومی کرج حل اختلاف می نماید.
مستشاران شعبه ۱ دیوان عالی کشور
حیدری قاسمی ـ علیزاده