تاریخ نظریه : 1398/06/30
شماره نظریه: 7/98/407


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 

در فرض سؤال (فرزند معلول از کارافتاده کلی و نیازمند) با رعایت بندهای 3 و 4 ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 می­تواند از حقوق وظیفه مادر متوفیه خود  برخوردار شود.