عنوان: تغییر نام کوچک به دلیل اشتهار به نام دیگر

پیام: صرف اشتهار به نام دیگر (غیر از نام شناسنامه ای) مجوزی برای تغییر نام کوچک نیست مگر اینکه نام مذکور از اسامی ممنوع باشد.

شماره دادنامه قطعی :
9209970220101087
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/08/21
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان و.ح. با وکالت بعدی الف.م. به طرفیت ثبت احوال تهران به خواسته تغییر نام از و. به الف.ن. در سند سجلی شماره 1545 صادر شده از حوزه 2 تهران که در جلسه اول عنوان کرده اند از و. به الف. تغییر یابد که برای اثبات ادعایش استشهادیه ای تهیه و به امضای چندین نفر رسیده است، خوانده نیز لایحه ای تهیه و اعلام داشتند شناسنامه سند رسمی محسوب می شود و نام فعلی نیز از اسامی نیکو بوده و اشتهار به اسم دیگری نیز امری کاملا متداول و شهود نیز شهود تلقینی و تعلیمی هستند تقاضای رد دعوی کردند که دادگاه نظر به مراتب مذکور و اینکه انتخاب نام دلخواه از حقوق مدنی و اجتماعی هر شخص است و خواهان نیز نام دلخواه خود را الف. انتخاب و درخواست تغییر از دادگاه نمودند که دادگاه نظر به مراتب مذکور و مستندا به مواد 958 و 995 قانون مدنی حکم به تغییر نام خواهان از و. به الف. با حفظ سایر مندرجات سجلی صادر و اعلام می نماید حکم صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 9 دادگاه های عمومی حقوقی تهران ـ مؤمنی

مطلب مرتبط :  حق انتخاب نام کوچک

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی الف. نسبت به دادنامه شماره 9209970226900190 مورخ 31/2/92 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم به تغییر نام تجدیدنظرخوانده از و. به الف. مآلاً وارد و موجه است زیرا نام و. از اسامی رایج و مصطلح و دارای معنا و مفهوم مناسب برای طبقه ذکوراست و اشتهار تجدیدنظرخوانده به نامی غیر از نام سجلی خود، مستمسک مناسبی برای تغییر نام شناسنامه ای نیست مع هذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف این معنا صادر گردیده مخدوش است این دادگاه مستنداًٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن، حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی می نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی