عنوان: تفاوت دعوای نفی ولد و نفی نسب

پیام: دعوای نفی نسب، برخلاف دعوای نفی ولد که فقط از جانب شوهر قابل طرح است، از طرف کلیه ورثه ممکن است مطرح شود.


مستندات: مواد 1275 و 1280 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970907200313
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/04/09
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 24/4/1391 آقای س.ب. وکیل پایه یک دادگستری و وکیل مع الواسطه آقایان و خانم ها 1ـ ع. 2ـ ح. 3ـ ف. 4ـ ط. 5ـ ل. 6 ـ ح. بانام خانوادگی الف.و خانم ک.ر.(الف) به استناد تصاویر مصدق سند ازدواج عادی مورخ 18/2/1383 گواهی حصر وراثت به شماره 559 ـ 15/6/1386 شورای حل اختلاف تهران اقرارنامه رسمی شماره 69753 ـ 4/3/1379 دفتر اسناد رسمی شماره … حوزه ثبتی تهران ـ گواهی حصر وراثت شماره 658 ـ 3/8/1388 شورای حل اختلاف تهران ـ رأی شماره 502 ـ 27/9/1380 شعبه 1205 دادگاه عمومی حقوقی تهران وکالت نامه رسمی شماره 112980 ـ 12/3/1388دفتر اسناد رسمی شماره 3 حوزه ثبتی تبریز و وکالت نامه های رسمی شماره 2058 و 642 دفتر اسناد رسمی شماره …. حوزه ثبتی تـبریز و رأی مورخ 4/9/1388 شورای حل اختلاف دادخواستی به خواسته نفی نسب پدر ـ فرزندی فی مابین خوانده و مرحوم س.الف. تقدیم و توضیح می دهد مرحوم س.الف. و مرحومه س.پ. حدود 40 سال پیش به دلیل نداشتن فرزند، خوانده آقای ب.الف. را به فرزندخواندگی قبول کردند خانم س.پ. در سال 1378 فوت می کند و س.الف. در سال 1383 باخانم ک.ر. ازدواج مجدد کرده و س.الف. در تاریخ 17/12/1387 وفات می کند ورثه فعلی آن مرحوم خواهان های ردیف 1 تا 8 هستند خوانده علی رغم اطلاع از این موضوع با مراجعه به شورای حل اختلاف خود را تنها ورثه اعلام و مبادرت به اخذ گواهی حصر وراثت می نماید و اموال متوفی را تصاحب می کند هم عمل را پس از فوت سایر ( ع.پ.) نیز مرتکب می شود ولی پس از ( آنکه محکوم به مجازات عدم قید ورثه) در تقاضای انحصار وراثت می شود با حضور در دفترخانه اسناد رسمی اقرار می کند فرزندخوانده مرحوم س.الف. بوده درنتیجه موفق به اخذ رضایت از شاکیان می شود. متعاقب آن طیّ اقرارنامه شماره 69753 ـ 4/3/1379 دفتر شماره …. حوزه ثبتی تهران خود را فرزندخوانده معرفی می کند لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم وفق خواسته می شود پرونده برای رسیدگی به شعبه 263 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع می گردد آقایان ع.د.و م.الف. با تقدیم وکالت نامه خود را وکیل خوانده معرفی می کنند و طیّ لایحه مورخ 23/5/1391 با شرح جریان امر و صدور آرای قطعی و گواهی حصر وراثت تقاضای رد دعوای خواهان ها را می نمایند. دادگاه در تاریخ 23/5/1391 با حضور وکیل خواهان ها و در غیاب وکلای خوانده تشکیل جلسه داده و وکیل خواهان ها در مورد ایراد شکلی وکلای خوانده در مورد سمت نداشتن خواهان ها باوجود گواهی حصر وراثت توضیح می دهد ایراد مذکور وارد نیست زیرا مدارک رسمی ابرازی در پرونده کافی برای احراز سمت خواهان ها در طرح دعوا می باشد و طیّ لایحه مجزا با تقدیم مدارک و آرای صادره تقاضای رسیدگی را می نماید دادگاه اصالت اقرارنامه شماره 69753 ـ 4/3/1379 مربوط به خوانده را از دفتر اسناد رسمی شماره … حوزه ثبتی تهران استعلام می کند دفتر مذکور در تاریخ 19/6/1391 با ارسال تصویر مصدق اقرارنامه یادشده اعلام می کند (( صحت و اصالت سند مذکور مورد تأیید و گواهی این دفتر می باشد)) دادگاه پایان دادرسی را اعلام و طیّ رأی شماره 1071 ـ 22/7/1391با شرح دعوای خواهان ها و انعکاس اظهارات وکلای طرفین و استدلال درخصوص نحوه طرح دعوای((نفی ولد)) و نفی نسب و تفاوت حقوقی آن ها با یکدیگر و زمان مقرر قانونی برای دعوای (نفی ولد) و اینکه دعوای نفی نسب از سوی وراث یا اشخاص ذی نفع می تواند بدون قید مدت طرح گردد و با توجه به اقرارنامه رسمی شماره »69753 ـ 4/3/1379 دفتر اسناد رسمی شماره … حوزه ثبتی تهران« خواسته خواهان ها را وارد تشخیص و به استناد مواد 1257 ـ 1275 ـ 1280 قانون مدنی حکم به نفی نسب خوانده آقای ب.الف. به عنوان فرزند مرحوم س.الف. به شناسنامه شماره 1349 ـ 531 صادرشده از تهران را صادر و اعلام می دارد که پس از ابلاغ رأی آقای ب.الف. با وکالت آقایان ع.د.و م.الف. وکلای پایه یک مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می کند شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و حسب رأی شماره 178ـ 28/9/1391 دادنامه تجدیدنظر خواسته را به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 تأیید و استوار می نماید رأی در تاریخ 25/10/1391 به آقای س.ب.الف. ابلاغ و مشارٌالیه با وکالت آقایان ع.د.و م.الف در تاریخ 14/11/1391 نسبت به آن فرجام خواهی می کند که پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد لوایح طرفین به هنگام قرائت گزارش و شور مطالعه خواهد گردید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به مندرجات پرونده و موضوع خواسته و معتبر بودن اقرار نامه رسمی شماره 69753 مورخ 4/3/1379 دفتر اسناد رسمی شماره … حوزه ثبتی تهران برابر پاسخ مورخ 19/6/1391دفتر اسناد رسمی مذکور و تا زمانی که اقرارنامه رسمی یادشده به طرق قانونی پس از رسیدگی از اعتبار ساقط نشده مفاد آن برای اقـرار کننده لازم الاتباع و نام برده مأخوذ به پذیرش آثار آن می باشد و در پرونده امر در این خصوص دلیلی بر بی اعتباری آن ابراز نشده و مستنداً به ماده 1267 و مفهوم مخالف ماده 1273 قانون مدنی لذا با توجه به مدافعات فرجام خواندگان فرجام خواهی فرجام خواه وارد نیست و رأی دادگاه بنا به جهات منعکس در آن و رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمی باشد علی هذا به استناد ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رأی فرجام خواسته ابرام و پرونده اعاده می گردد.
رئیس شعبه 12 دیوان عالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ حیدری