عنوان: تقاضای تغییر نام کوچک توسط ولی

پیام: تقاضای تغییر نام کوچک فرزند توسط ولی به علت شهرت نزد عموم به نام دیگر مسموع است.


مستندات: مواد 8 و 20 از قانون ثبت احوال ماده 995 قانون مدنی ـ رأی وحدت رویه شماره 224ـ 8/7/49 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

شماره دادنامه قطعی :
9209970223700218
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/03/07
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در مورد دادخواست آقای خ.ب. به ولایت از فرزنـدش س.ب. به طرفیت اداره ثبت احوال، به خواسته صدور حکم به اصلاح شناسنامه به شماره ملی … به تغییر نام کوچک از س. به ب. به شرح دادخواست صرف نظر از اینکه خواسته به عنوان اصلاح شناسنامه منطبق با واقع نیست چه اینکه سهو و یا اشتباهی رخ نداده تا دادخواست با موضوعیت اصلاح مطرح گردد اما نفس درخواست تغییر نام که مراد خواهان هم از اصلاح شناسنامه صرفاً تغییر نام است با توجه به جایگتاه ولایتی خواهان هرچند به اشتباه قیمومت قید گردیده و قیمومت در جایی است که صغیر و یا محجور فاقد ولی قهری و شرعی باشد و با وجود ولی نوبت به قیم نمی رسد و نظر به اینکه اصل در افعال ولایتی ولی و یا هر انسان اباحه و جواز است مگر اینکه در تعارض با حقوق اشخاص حقیقی و یا حقوقی بوده و یا در تنافی با موازین شرع باشد و با وصفی که نام شناسنامه ای خواهان صرفاً منشاء باستانی دارد و در جایگرین نمودن آن وفق اراده خواهان با اسم مورد درخواست تناقضی نسبت به فرهنگ اسلامی مشهود نمی باشد و از طرف دیگر این حق برای شخص مولی علیه محفوظ است که با رسیدن به حد بلوغ و رشد چنانچه اسم موصوف را نپسندید اقدام حقوقی بنماید و اقدام ولی، نافی اقدام مولی علیه پس از قطع رابطه ولایت نمی باشد منعی در پذیرش خواسته خواهان با عنوان تغییر نام متصور نبوده هرچند جهت رجحان فوق العاده ای هم در خصوص تغییر با این کیفیت بـه نظر نمی رسد و با حمل مدافعات اداره محترم خوانده بر این جهت مستنداً به مواد 8 و 20 از قانـون ثبت احـوال و ماده 995 از قانون مدنی حکم به تغییر نام آقای س.ب. به ب. در شناسنامه وی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری بوده پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض وفق مقررات می باشد.
رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ سید موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال شمیران به طرفیت آقای خ.ب. ولی قهری س.ب. از دادنامه شماره 9109972160600584 مورخه 30/7/91 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران می باشد که به مـوجب آن داخـواست بـدوی آقـای خ.ب. به ولایت از فرزندش س.ب. به خواسته صدور حکم به اصلاح شناسنامه به شماره ملی… به تغییر نام کوچک از س. به ب. مطرح گردیده و بر طبق دادنامه معترض عنه حکم به تغییر نام آقای س.ب. به ب. در شناسنامـه وی صـادر و اعـلام گردید، از توجه به محتویات پرونده تغییر نام اساساً مخدوش نمودن اسناد رسمی که یکی از آنها سجل احوال است را در پی ندارد بلکه خواهان با فرض سلامت و صحت شناسنامه فرزندش اظهار داشته که فرزندش به نام ب. شهرت دارد و با این نام مأنوس است  و از رأی وحدت رویه شماره 224ـ 8/7/49 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مجوز ورود در این گونه دعاوی قابل استنباط و تنقیح مناط است، لذا با توجه به تحقیق به عمل آمده از مسجلین استشهادیه تقدیمی تجدیدنظرخوانده در جلسه دادرسی مورخه 5/3/92 این دادگاه و با توجه به سایر اوضاع و احوال پرونده اشتهار فرزند تجدیدنظرخوانده به نام ب. محرز است، لذا بنا بر مراتب فوق چون اعتراض تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن دادنامه فوق الاشعار را ایجاب نماید، با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 37 داگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیوسالار ـ رضایی