عنوان: تقاضای طلاق زوجه به دلیل ترک انفاق

پیام: صرف چند فقره محکومیت زوج به ترک انفاق دلیل بر عسر و حرج زوجه نیست.


مستندات: ماده 1257 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970222602007
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/11/26
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ن.ص. فرزند الف. با وکالت آقای ع.ک. به طرفیت همسرش آقای ح.ف. فرزند ک. به خواسته صدور حکم طلاق توجهاً به اوراق و محتویات پرونده دادخواست و مدارک استنادی اظهارات و دفاعیات متقابل طرفین و نظریه داوران و تحقیقات به عمل آمده توسط مددکار اجتماعی نظر به اینکه دو فقره محکومیت زوج جرم به ترک انفاق و غیره در حدی نیست که موجبات عسر و حرج و یا تحقق شروط ضمن عقد وی را فراهم نماید ضمن اینکه با داشتن دو فرزند مشترک پسر 13 و 9 ساله طلاق به مصلحت آن ها نیست و اصل نیز بقاء بر تحکیم خانواده است و زوجین البته مکلف به حسن معاشرت و رعایت حقوق متقابل یکدیگر هستند علی هذا خواسته موجه به نظر نمی رسد استناداً به ماده 1257 از قانون مدنی بطلان دعوی مشارٌالیها را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران و پس قابل فرجام است.
رئیس شعبه 233 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میرزائی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ص. با وکالت آقای ع.ک. به طرفیت آقای ح.ف. از دادنامه شماره 9201295-12/9/92 شعبه 233 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی تجدیدنظرخواه در مورد صدور حکم طلاق به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترض ٌعنه را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب مواد 397 و368 قانون فوق الذکر ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی محترم کشور است.
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا

مطلب مرتبط :   تعدیل میزان نفقه