عنوان: تلقی عرف از بخشش مهریه

پیام: الفاظ مستعمل بین طرفین محمول بر معانی عرفی است و عرف جامعه بخشش دین یا تعهد را ابراء و موجب برائت ذمه مدیون یا متعهد می داند و تفسیر آن الفاظ به معانی غیر مقصود طرفین برخلاف قانون است.


مستندات: ماده ۲۲۴ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970224502137
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/12/17
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ن.ع. فرزند الف. با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت آقای س.ج. فرزند ع. با وکالت خانم ن.ک. به خواسته مطالبه مهریه تعداد 100 عدد سکه بهار آزادی کامل به نرخ روز با احتساب هزینه دادرسی مقوم به مبلغ 51000000 ریال می باشد با توجه به محتویات پرونده ازجمله تصویر مصدق سند نکاح نامه رسمی به شماره 8348 صادره از دفتر ازدواج شماره . . . حوزه ثبتی تهران می باشد و وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز می باشد و وکیل خوانده ادعا نموده برابر اقرارنامه عادی مورخ 29/4/91 زوجه کل مهریه مافی القباله به جز یک عدد را به زوج بذل نموده است نظر به اینکه طبق ماده 798 از قانون مدنی هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض که زوجه به نظر دادگاه مهریه اش را دریافت نکرد تا نسبت به آن بذل و بخشش داشته باشد لذا قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد که در مانحن فیه به لحاظ عدم قبض و اقباض بذل مهریه توجیه قانونی ندارد وکیل خوانده دلیلی بر اینکه مهریه یادشده را پرداخت کرده به دادگاه ارائه ننموده و اینکه به محض وقوع عقد نکاح زن مالک مهر می شود هرگونه تصرفی را که بخواهد می تواند انجام دهد دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخیص مستنداً به مواد 198و519و522 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1082 از قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت تعداد100 عدد سکه بهار آزادی به نرخ روز با شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مبلغ 1010200 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 5100000 ریال بابت حق الوکاله وکیل که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد گردیده در حق صندوق دولت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری محسوب ظرف مدت 20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 265 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ فراهانی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ج. با وکالت آقای ع.ک. و خانم ن.ک. از دادنامه شماره 00749 مورخه 29/5/92 شعبه محترم 265 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه همسر وی خانم ن.ع. با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت مشارٌالیه با وکالت نامبردگان به خواسته مطالبه مهریه مافی القباله نکاحیه حکم بر قبولی خواسته تصدیر گردیده وارد است زیرا تجدیدنظر خوانده به موجب یک فقره اقرارنامه عادی مورخه 29/4/91 تعداد 132 سکه بهار آزادی از مهریه خویش را به شوهرش بخشیده است بخشیدن دین یعنی همان ابراء و ابراء ایقاع بوده و نیازی به قبول مدیون ندارد و الفاظ مستعمل فی مابین عرف محمول بر معانی مقصوده از آن می شود و عرف سوق بخشش دین یا تعهد را موجب برائت ذمه مدیون یا متعهد می داند و ایساق آن الفاظ به معانی غیر مقصود چنانچه در دادنامه بدوی آمده توجیهی ندارد بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترضٌ عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادرشده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به ردّ دعوی تجدیدنظر خوانده غیر از یک سکه بهار آزادی صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
مستشاران شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی ـ غفاری