عنوان: تکلیف زوج به پرداخت مثل و یا قیمت جهیزیه در صورت تلف

پیام: در صورت تلف جهیزیه، زوج مکلف به پرداخت مثل و یا قیمت آن خواهد بود.


مستندات: مواد 619 و 620 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970222600434
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/03/18
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ص.ک. فرزند الف. به طرفیت آقای ح.الف. فرزند م. با وکالت آقای ع.س. به خواسته استرداد جهیزیه به شرح سیاهه عادی استنادی و رونوشت فاکتورهای خرید برخی اقلام اساسی با احتسـاب کلیه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی و صورت جلسه مورخه 20/4/91 محکمه نظر به اینکه خوانده با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و وکیل قانونی خود را معرفی نموده است و ایشان ضمن دفاعیات بلاوجه و غیرمرتبط در مورد تمکین خواهان دعوی جهیزیه را مستند به دلیل ندانستـه و فقـط منـکر وجـود عیـن چنیـن امـوالـی بـوده است دلیلـی بر استرداد جهیزیه مورد مطالبـه نیـز اقامـه و ابـراز ننمـوده است و چـون ید زوج بر جهیزیه امانی تلقی می گردد و زوج فقط حق استفاده از آن در زندگی مشترک را داشته و خواهان با طرح دادخواست از اذن خود رجوع کرده و عدم رضایت خویش را به استمرار یـد زوج بر اقلام جهیزیه اعلام نموده و چون امین مکلف است در صورت مطالبه مستودع عین اموال امانی را در وضعیت موجود به وی مسترد نماید، بناءً علی هذا موجبی برای ادامه تصرفات خوانده وجود ندارد فلذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مادتین 619 و 620 از قانون مـدنی خـوانـده را به استرداد عین جهیزیه مندرج در سیاهه مضبوط در پرونده در حق خواهان محکوم و اعلام می نماید در صورت تلف عین تمام یا برخی از اقلام جهیزیه خوانده مکلف به پرداخت مثل و یا قیمت آن خواهد بود رأی اصداری حضوری و در ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 287 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ اصغرزاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. با وکالت آقای ع.س. به طرفیت خانم ص.ک. با وکالت آقای ح.د. نسبت به دادنامه شماره 9109970243500383 مورخه 20/4/91 در پرونده کلاسه 228 شعبه 287 دادگاه عمومی خانواده تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده بدوی (تجدیدنظـرخواه) به استرداد عین جهیزیه مندرج در سیاهه مضبوط در پرونده و نیز پرداخت مبلغ یک میلیون و صد و بیست و سه هزار ریال در حق خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) به شرح استدلال به عمل آمده در دادنامه موصوف صادرشده است موجه تشخیص داده نمی شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه و تجدیدنظرخواه و وکیل و نیز دفاعیات موجه تجدیدنظر خوانده و وکیل وی در جلسات دادگاه بدوی ونیز جلسه مورخه 18/3/92 دادنامه بدوی وفق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است و از جانب وکیل تجدیدنظرخواه دلیل بر نفض و بی اعتباری دادنامه ر ا فراهم آورد ابراز نگردیده است ضمن رد درخواست وکیل تجدیدنظرخواه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 شمسی دادنامه یادشده را عیناً تأیید و ابرام می گردد این رأی به موجب ماده 365 قانون مرقوم قطعی است.
رئیس شبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ سیفی