تاریخ نظریه : 1396/12/28
شماره نظریه: 7/96/3204


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- صدور قرار تأمین خواسته طبق ماده 108 قانون آئین دادرسی در امور مدنی در جریان رسیدگی، مانع از پذیرش درخواست محکوم‌له مبنی بر صدور قرار تأمین محکوم‌به طبق ماده 11 قانون حمایت خانواده 1391 نیست. همچنین با صدور قرار تأمین محکوم‌به، قرار تأمین خواسته صادره و تأمین اخذ شده برای خسارت احتمالی ملغی می‌گردد.

2- طبق ماده مرقوم، درخواست مذکور فقط پس از صدور حکم قطعی قابل پذیرش است و قبل از قطعیت حکم، قابل پذیرش نیست و اخذ خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین محکوم‌به برابر این ماده منتفی است.