عنوان: حصری بودن عیوب موجب فسخ نکاح

پیام: عیوب هریک از زوجین که قانوناً به طرف مقابل حق فسخ نکاح را اعطا می کند، حصری است و بیماری هایی مانند تالاسمی و شب کوری موجب ایجاد حق فسخ نکاح نمی شوند، زیرا در قانون به آنها تصریح نشده است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۲۹۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۲/۲۹
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ح.ر. فرزند ف. به طرفیت همسرش خانم الف.م. فرزند خ. به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح با این توضیح که خواهان مدعی است در مورخ ۲۸/۴/۹۱ خوانده را به عقد خود در آورده ام کمتر از دو ماه با هم زندگی کرده ایم بعد از ازدواج فهمیدم وی مبتلا به بیماری های مختلف از جمله شب کوری و بیماری ژنتیکی و کم خونی شدید و بیماری کلیوی و عفونی و ناباروری می باشد خوانده پاسخ داده است قبول دارم شب کوری دارم ولی جریان شب کوری خودم را به او گفته بودم دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به نظریه شماره ۳۵۴۷۸ مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ پزشکی قانونی که از بین بیماری های مورد ادعای زوج دو نوع بیماری شب کوری و تالاسمی را مورد تأیید قرار داده و سایر بیماری های مورد ادعا را تأیید نکرده است و با توجه به اینکه عیوب زن که موجب حق فسخ برای مرد می گردد حصری بوده و ماده ۱۱۲۳ از قانون مدنی به آنها تصریح نموده که بیماری های ثابت شده در زوجه از آن جمله محسوب نمی گردند لذا در این خصوص حق فسخی برای خواهان زوج متصور نبوده مستندا به ماده ۱۱۲۳ از قانون مدنی و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۲۴۱ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ مقدم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. به طرفیت خانم الف.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۵۱۰۲۱۴۷ مورخه ۳۰/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۲۴۱ دادگاه خانواده تهران مبنی بر فسخ نکاح به خواسته تجدیدنظرخواه (زوج) که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع شده است موجه تشخیص داده نمی شود. دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ یک از بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال است بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مورد اعتراض را تایید می نماید. این رأی دادگاه ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی است.
مستشاران شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نجفی رسا ـ نجم آبادی