عنوان: حضانت فرزند بالغ

پیام: حضانت فرزند مشترک دختر که به سن ۹ سال کامل قمری رسیده، به لحاظ بلوغ شرعی فرزند منتفی است و دادگاه در این مورد نمی تواند نسبت به موضوع حضانت اتخاذ تصمیم کند.


مستندات: ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ـ ماده ۱۲۱۰ و ۱۲۵۷ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۵۳۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ف.الف. به طرفیت آقای م.م. با وکالت خانم ر.م. به خواسته حضانت فرزند مشترک به نام م.م.، دادگاه از توجه به این که فرزند مشترک بیشتر از ۹ سال قمری سن دارد و در سنی است که حق انتخاب با خودش بوده و با توجه به این که فرزند مشترک با حضور در دادگاه اعلان نموده تمایل دارد نزد مادرش بماند لذا دادگاه خواسته خواهان را موجه دانسته و به استناد ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ حکم به حضانت فرزند مشترک به نام م.م. به مادرش صادر و اعلان می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه ۲۸۴ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حمیدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت ر.م. به طرفیت ف.االف. نسبت به دادنامه شماره ۰۲۷۴ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۲ شعبه محترم ۲۸۴ دادگاه عمومی در پرونده کلاسه ۱۲۰مبنی بر صدور حکم واگذاری حضانت فرزند مشترک به مادر وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رأی صادره دادگاه بدوی مقرارت مربوطه صادر نگردیده است زیرا فرزند مشترک ده ساله بوده و با توجه به این که دختر می باشد از سن حضانت پدر و مادر خارج است و به استناد ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی خود در این گونه امور می تواند تصمیم بگیرد که نزد مادر زندگی کند یا نزد پدر، دادگاه وصف مذکور نمی تواند نسبت به موضوع حضانت اتخاذ تصمیم کند لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی رأی صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد ماده ۱۲۱۰ ناظر به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان، واگذاری حضانت فرزند مشترک صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی