عنوان: حضانت فرزند بالغ

پیام: حضانت فرزند مشترک دختر که به سن 9 سال کامل قمری رسیده، به لحاظ بلوغ شرعی فرزند منتفی است و دادگاه در این مورد نمی تواند نسبت به موضوع حضانت اتخاذ تصمیم کند.


مستندات: ماده 41 قانون حمایت خانواده 1391 ـ ماده 1210 و 1257 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970222400538
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/04/09
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ف.الف. به طرفیت آقای م.م. با وکالت خانم ر.م. به خواسته حضانت فرزند مشترک به نام م.م.، دادگاه از توجه به این که فرزند مشترک بیشتر از 9 سال قمری سن دارد و در سنی است که حق انتخاب با خودش بوده و با توجه به این که فرزند مشترک با حضور در دادگاه اعلان نموده تمایل دارد نزد مادرش بماند لذا دادگاه خواسته خواهان را موجه دانسته و به استناد ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 حکم به حضانت فرزند مشترک به نام م.م. به مادرش صادر و اعلان می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه 284 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حمیدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت ر.م. به طرفیت ف.االف. نسبت به دادنامه شماره 0274 مورخ 31/2/1392 شعبه محترم 284 دادگاه عمومی در پرونده کلاسه 120مبنی بر صدور حکم واگذاری حضانت فرزند مشترک به مادر وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رأی صادره دادگاه بدوی مقرارت مربوطه صادر نگردیده است زیرا فرزند مشترک ده ساله بوده و با توجه به این که دختر می باشد از سن حضانت پدر و مادر خارج است و به استناد ماده 1210 قانون مدنی خود در این گونه امور می تواند تصمیم بگیرد که نزد مادر زندگی کند یا نزد پدر، دادگاه وصف مذکور نمی تواند نسبت به موضوع حضانت اتخاذ تصمیم کند لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی رأی صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد ماده 1210 ناظر به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان، واگذاری حضانت فرزند مشترک صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی