عنوان: حق بر تغییر نام کوچک

پیام: براساس اصول قانون اساسی همه افراد ملت از حقوق مساوی برخوردار بوده و دارای حقوق اجتماعی و فرهنگی هستند که تغییر نام با رعایت موازین اسلام ازجمله این حقوق است بنابراین رسمی بودن سند ولادت مانع از امکان تغییر نام کوچک به موجب حکم دادگاه نخواهد بود.


مستندات: اصول 19 و 20 قانون اساسی

شماره دادنامه قطعی :
9209970221301843
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/12/21
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ک.ر. به طرفیت سازمان ثبت احوال به خواسته تغییر نام کوچک از ک. به س. با حفظ سایر مندرجات در آن نظر به اینکه طبق ماده 8 قانون ثبت احوال و ماده 1287 قانون مدنی ازجمله اسناد رسمی دولتی می باشد و هیچ گونه خدشه و ایرادی و اشتباهی در مندرجات آن وجود ندارد و قانون گذار اسامی قابل تغییر را در تبصره ماده 20 قانون ثبت احوال پیش بینی نموده است که شامل اسامی است که مغایر با مقدسات اسلامی باشد و یا از اسامی زننده و مستهجن و نامتناسب با جنسیت باشد و یا شورای عالی ثبت احوال آن را ممنوع اعلام نموده باشد و نام ک. در زمره اسامی نیست که منظور موارد مذکور توسط قانون گذار باشد. فلذا دادگاه مستنداً به مواد موصوف و ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ منصوری

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ک.ر. به طرفیت سازمان ثبت احوال نسبت به دادنامه شماره 373-30/5/92 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران است که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر تغییر نام کوچک از ک. به س. غیرموجه تشخیص و حکم به ردّ دعوی مشارٌالیها صادرشده است این دادگاه پس از مطالعه پرونده، دادنامه اصداری را شایسته تأیید نمی داند، زیرا براساس اصول 19 و 20 قانون اساسی همه افراد ملت از حقوق مساوی برخوردار بوده و دارای حق اجتماعی و فرهنگی می باشد که تغییر نام با رعایت موازین اسلام ازجمله این حقوق است لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به تغییر نام از ک. به س. با حفظ سایر مندرجات شناسنامه شماره 15109 صادر و اعلام می گردد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قاضی ـ حسین خانی