عنوان: خواندگان دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف ترکه

پیام: درصورتی که یکی از وراث، دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک داخل در ترکه را فقط علیه برخی از وراث طرح نماید، دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می نماید.


مستندات: مواد 2،3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی- ماده 239 قانون امور حسبی

شماره دادنامه قطعی :
9309970222500550
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/04/29
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای س.م. فرزند ع. با وکالت لاحق آقای الف. از دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران به طرفیت 1- آقای ف.م. 2- خانم ف. 3- آقای د. 4- خانم س. 5- ص. (ص.) 6- خانم الف. شهرت همگی م. ورثه ع.م. به خواسته اجرت المثل ایام تصرف خواندگان در منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی 390/1322 بخش 10 تهران مقوم به 000/000/51 ریال با احتساب خسارت دادرسی. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شدهمگی ورثه آن مرحوم هستند خواندگان بدون اجازه و بدون همکاری جهت تقسیم اموال غیرمنقول و منقول اقدام به تصرف ملک از تاریخ فوت آن مرحوم – 20/1/1384 – نمودند. دادگاه با صرف نظر از اینکه 1- اعلام فوت خوانده ردیف دوم به شرح جلسه دادرسی مورخ 29/11/1392 مستند به دلیل قانونی نیست. 2- خوانده ردیف سوم در جلسه رسیدگی مذکور ادعای خواهان را قبول ننمودند و اظهار داشتند منزل موصوف تخلیه است. نظر به اینکه اظهارنامه استنادی که به شرح ستون دلایل دادخواست به عنوان دلیل اثبات دعوا ارائه شد اساساً به هیچ یک از خواندگان ابلاغ نشده و درنتیجه تصرف و چگونگی تصرف خواندگان در ملک موصوف محرز نیست لذا به لحاظ فقد دلیل قانونی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ابراهیمی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای س.م. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1- ف. 2- د. 3- س. 4- ص. 5- الف. شهرت همگی م. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00897 مورخ 5/12/92 شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به بی حقی خواهان (تجدیدنظرخواه) با موضوع خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خواندگان (تجدیدنظر خواندگان) در منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی 390/1322 بخش 10 تهران با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا با توجه به محتویات و مندرجات پرونده ملاحظه گردیده که خواهان دعوی بدوی (تجدیدنظرخواه) به شرح دادخواست تقدیمی اولیه و همچنین به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی مدعی گردیده که ملک مورد خواسته ماترک مورثش به نامه مرحوم ع. بوده که به شرح انحصار وراثت شماره 1454-11/12/89 صادره از شورای حل اختلاف منطقه . . . تهران شهرستان ری در تاریخ 20/1/84 دارفانی را وداع نموده و از آن تاریخ تجدیدنظرخواندگان بدون تقسیم اموال آن مرحوم مبادرت به تصرف ملک مرقوم نموده و بدین لحاظ مطالبه اجرت المثل آن را به قدرالسهم خود تقاضای نموده، حال صرف نظر از آنکه احدی از خواندگان  بنام ف.ف. (خوانده ردیف دوم دعوی بدوی) حسب ادعای معنونه در جلسه رسیدگی 29/11/92 فوت نموده و محکمه محترم نخستین برفرض پذیرش شکلی دعوی بدوی می بایست به تکلیف خویش در اجرای مفاد ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عمل می نمود و صدور رأی ماهوی (حکم به بی حقی) فاقد جایگاه قانونی بوده، ولی آنچه که قابل توجه بوده اینکه خواهان دعوی بدوی (تجدیدنظرخواه) مدعی می باشد که ملک مورد خواسته جزو ترکه است بنابراین اصولاً طرح دعوی اولیه در اجرای مفاد ماده 239 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319 با اصلاحات بعدی می بایست ((. . . بر تمام ورثه)) اقامه گردد که در مانحن فیه صورت نگرفته است چرا که حسب مفاد انحصار وراثت پیش گفته وراث مورث آنان به تعداد 9 نفر بوده اند و دعوی نیز به طرفیت همگی اقامه نشده و با این وصف اصولاً و اساساً دعوی بدوی قابلیت استماع نداشته است.، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش کلی و عمومی تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2،3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی