عنوان: خواهان دعوای اعلام حجر

پیام: خواهان نمی تواند اعلام حجر خود را از دادگاه درخواست کند زیرا در زمره ی اشخاصی محسوب نمی گردد که مجاز به اطلاع رسانی و اقدام قانونی جهت صدور حکم حجر و به تبع آن تعیین قیم و … محسوب گردد.


مستندات: مواد 1219، 1220 و 1221 قانون مدنی ـ مواد 55 و 56 قانون امور حسبی

شماره دادنامه قطعی :
9209970269400511
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/04/31
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ر.س. فرزند ح. با وکالت آقای م.ز. ساکن تهران به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران اداره سرپرستی دایر بر صدور حکم حجر خودش در مقطع زمانی سال 1378 لغایت 1383 نظر به این که در فرض صدور حکم حجر این رأی علیه خواهان اصدار می یابد و اصولا خواهان نمی تواند حکم علیه خود بخواهد لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد، به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد قرار صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 49 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شریعتی فرد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ر.س. به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهـران (ناحیـه سرپرستـی و امـور محجورین) نسبت به دادنامه شماره 27 مورخ 18/2/92 صادره از شعبه 49 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه متضمن دادخواست صدور حکم حجر تجدیدنظرخواه در مقطع زمانی 1378 لغایت 1383 با این استدلال که اصولا خواهان نمی تواند خواهان صدور حکم علیه خودش شود قرار عدم استماع دعوی صادر کرده اند وارد و موجه نمی باشد. رأی صادره دادگاه بدوی نتیجتاً صحیح و مطابق مقررات می باشد تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد. خواهان (تجدیدنظرخواه) در زمره اشخاص مذکور در مواد 1219 و 1220 و 1221 قانون مدنی و مواد 55 و 56 قانون امور حسبی محسوب نمی گردد و مجاز به اطلاع رسانی و اقدام قانونی جهت صدور حکم حجر و به تبع آن تعیین قیم و … محسوب نمی گردد با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی شعبه بدوی را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ کیازاد