تاریخ نظریه : 1398/08/08
شماره نظریه: 7/98/75
استعلام:
سوال 37: اگر والدین بعد از به دنیا آمدن نوزاد وی را در بیمارستان رها کرده و محل را ترک کنند آیا موضوع قابل انطباق با ماده 54 از قانون حمایت خانواده مصوب 1391چیست؟ در صورت منفی بودن پاسخ که نظر من بر این است و ضمانت اجرای کیفری ماده مزبور ناظر به فرضی است که حکم دادگاه در مورد حضانت اطفال صادر شده و مسئول حضانت ازانجام تکالیف مقرر در حکم خودداری کرده است آیا رفتار ارتکابی واجد وصف کیفری است./ع


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تکلیف حضانت که مطابق ماده 1168 قانون مدنی متوجه ابوین است، از بدو تولد طفل محقق می‌شود. از این رو رفتار مادری که پس از به دنیا آوردن نوزاد در بیمارستان او را رها نموده و محل را ترک می‌کند، منطبق با عنوان مجرمانه موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده 1391 (خودداری از انجام تکالیف حضانتی) است؛ هم‌چنین با عنایت به اطلاق عبارت «هرگاه کسی» در صدر ماده 633 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375، رفتار مادر مشمول قسمت دوم این ماده (رها کردن طفل در آبادی و جای دارای سکنه) نیز می‌شود و مجازات مادر باید با رعایت ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 (تعدد معنوی) تعیین شود.