عنوان: خیانت در امانت توسط زوجین نسبت به اموال مشترک

پیام: ظاهر در زندگی زناشویی، استفاده مشترک از اموال می باشد، لذا اتهام خیانت در امانت متوجه طرفین نیست.


مستندات: مواد ۴۸۰، ۳۶۷ و ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ـ اصل ۳۷ قانون اساسی ـ بند د ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۱۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۱/۱۸
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۰۰۸۸۳ مورخ ۷/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۵۴ دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه دیه معینه در دادنامه تجدیدنظرخواسته کمتر از حد نصاب بند د از ماده ۲۳۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و قطعی می باشد؛ فلذا قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
علوی فر ـ طهماسبی