عنوان: خیانت در امانت توسط زوجین نسبت به اموال مشترک

پیام: ظاهر در زندگی زناشویی، استفاده مشترک از اموال می باشد، لذا اتهام خیانت در امانت متوجه طرفین نیست.


مستندات: مواد 480، 367 و 254 قانون مجازات اسلامی 1370 ـ اصل 37 قانون اساسی ـ بند د ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

شماره دادنامه قطعی :
9209970220500015
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/01/18
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 00883 مورخ 7/11/91 صادره از شعبه 1154 دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه دیه معینه در دادنامه تجدیدنظرخواسته کمتر از حد نصاب بند د از ماده 232 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قطعی می باشد؛ فلذا قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
علوی فر ـ طهماسبی

مطلب مرتبط :   تمکین خاص به‌عنوان شرط تحقق ترک انفاق