عنوان: دادگاه صالح رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه

پیام: زوجه در دعوای مطالبه مهریه می تواند به دادگاه محل اقامت خود یا اقامت زوج (خوانده) یا دادگاهی که عقد نکاح در حوزه آن واقع شده است یا تعهد به پرداخت مهریه می بایست در آنجا انجام شود مراجعه نماید.


مستندات: مواد 4 و 12 قانون حمایت خانواده ـ ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی ـ رأی شماره 705 ـ 1/8/86 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

شماره دادنامه قطعی :
9209970907200276
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/03/28
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

خانم ف.ح. فرزند م. وکالت آقای ع.ف.س. فرزند ع. دادخواستی به طرفیت آقای ج.ص.پ. فرزند ح. و به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت 164 عدد سکه تمام بهار آزادی به صورت ماهیانه نیم سکه بهار آزادی از مورخ 1/2/89 لغایت استهلاک دین از بابت توافقات زوجه در سند طلاق به شماره ترتیب 1755 ـ 31/9/89 دفتر شماره 14 کرج مقوم به مبلغ 000/100/3 ریال تقدیم کرده و توضیح داده است موکله از تاریخ 22/5/80 با 264 عدد سکه تمام بهار آزادی به عقد دائمی خوانده درآمده و در 31/1/89 طی سند طلاق شماره 1755 و دادنامه 1980 ـ 23/12/88 شعبه 255 دادگاه خانواده تهران با توافقات مندرج در دادنامه و سند طلاق زوج متعهد شده در جهت پرداخت 164 عدد سکه بهار آزادی الباقی مهریه زوجه پس از بذل 100 عدد از آن توسط زوجه ماهیانه نیم سکه از مورخ 1/2/89 تا استهلاک دین پرداخت نماید که اقدامی نکرده است لذا درخواست صدور حکم به محکومیت وی را دارم مستندات فتوکپی مصدق سند طلاق و شناسنامه و کارت ملی و وکالت نامه پیوست پرونده شده است. شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی کرج به موجب رأی شماره 2770ـ29/11/91 در خصوص دادخواست خواهان به شرح فوق به لحاظ اینکه خواهان محل اقامت خوانده را تهران اعلام نموده است خود را فاقد صلاحیت محلی جهت رسیدگی به موضوع دانسته و به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه های حقوقی تهران صادر و اعلام کرده است. شعبه 242 دادگاه عمومی حقوقی تهران در وقت فوق العاده تشکیل و به موجب رأی شماره 51 ـ 20/1/1392 در خصوص دعوی خواهان به شرح فوق به لحاظ اینکه محل وقوع عقد نکاح دفتر رسمی ازدواج شماره 70 کرج بوده است و محل وقوع طلاق نیز دفتر رسمی شماره 14 شهرستان کرج بوده است و خواهان با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی کرج دادگاه فوق را جهت دادرسی انتخاب نموده است و صرف سکونت یا اقامت خوانده در تهران موجب نفی صلاحیت از دادگاه با توجه به ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره 705 ـ 1/8/86 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمی باشد خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی کرج صادر و پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده است پس از ثبت پرونده در دفتر دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به این شعبه پرونده تحت نظر است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

به موجب ماده 4 قانون حمایت خانواده رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است بند 6 مهریه … همچنین به موجب ماده 12 قانون یاد شده در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته مطالبه مهریه غیرمنقول باشد. همچنین بر اساس ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود مضافاً در مورد مطالبه مهریه رأی شماره 705 ـ 1/8/86 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صراحت تعیین تکلیف نموده است. بنا به مراتب رأی شماره 51 ـ 20/1/1392 شعبه 242 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس مواد اخیرالذکر اصدار یافته منطبق با مقررات قانونی است با تأیید قرار مذکور پرونده جهت رسیدگی به شعبه نهم دادگاه محترم عمومی حقوقی کرج ارسال و بدین نحو حل اختلاف می گردد.
رئیس شعبه 12 دیوان عالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ اسلامی