عنوان: درخواست تغییر نام از سوی ولی قهری

پیام: ولی قهری به ولایت از فرزند خود حق درخواست تغییر نام را دارد.


مستندات: ماده 20 قانون ثبت احوال

شماره دادنامه قطعی :
9309970220300854
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/06/31
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان خانم م.ح. با ولایت م.ح. با وکالت م.پ. به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته تغییر نام از م. به الف. مفاداً توضیح داده است موکله نوزادی است که با فاصله کوتاهی از درگذشت عمه خود مرحومه م.ح. به دنیا آمد ه و خانواده جهت احیا یاد متوفی نام آن مرحومه را بروی نهاده اند همگان او را به نام الف. صدا می کنند لذا تقاضای تغییرنام به نام اخیرالذکر را دارد. خوانده دفاع نموده است که نام م. از اسامی زشت، زننده برخلاف دین و فرهنگ اصیل ایرانی نیست و همچنین نام الف. از اسامی خارجی است و انتخاب نام خارجی مطابق ماده 20 قانون ثبت احوال ممنوع است. دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظربه اینکه خواهان که پدر متقاضی است سمتی در طرح دعوی مطروحه ندارد و تقاضای تغییرنام برای دخترش فاقد محمل قانونی است لذا دادگاه مستنداً به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر می گردد. رأی صادره ظرف 20 ر وز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران – کریم زاده

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی خانم م.ح. با وکالت آقای م.پ. و خانم ز.م. به طرفیت اداره ثبت احوال غرب تهران نسبت به دادنامه شماره 268 مورخ 93/4/1 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار ردّ دعوی تغییر نام از م. به الف. صادرشده است با عنایت به اینکه نام الف. نام ترکی به معنای مانندِ ماه می باشد ممنوعیتی برای انتخاب نام مذکور وجود ندارد ولی قهری به ولایت از فرزند خود درخواست تغییر نام ارائه نموده اند و مدعی است در بین فامیل و آشنایان بنام الف. معروف است لذا با پذیرش تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می دهد. رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خشنودی ـ امیری